چکیده

قوم‌نگاری یکی از روشهای علمی تحقیق در علوم انسانی با درگیری‌ فعال محقق در میدان تحقیق دنبال مشارکت در توسعهء معرفت علمی از گروهها یا فرهنگها است.مشاهده مورد مطالعه در شرایط طبیعی و نهایتا تحلیل و ارزیابی‌ یافته‌ها در زمینه و بستر مورد مطالعه باعث دیدی جامع‌نگر در تحقیق قوم‌نگاری‌ با اعتبار2نسبتا بالایی گردیده است. قوم‌نگاری براساس بنیان نظری بر فرهنگ و با دیدی کل‌گرایانه به‌ مطالعات عمیق برای توصیفی دقیق و فشرده از مورد مطالعه می‌پردازد.این مقاله‌ ضمن توضیح بنیان نظری قوم‌نگاری دربارهء بستر روش شناختی آن بحث‌ می‌کند.براساس پیش فرض‌های روش شناختی،این تحقیق در یک فرآیندمشخص با طرح مسأله شروع و نهایتا به نتیجه‌گیری ختم می‌شود که چگونگی‌ حرکت در این فرایند نیز از اهداف این مقاله است در نهایت سعی خواهد شد نقاط قوت و ضعف قوم‌نگاری برای استفاده در تحقیقات علوم انسانی مورد بحث و بررسی قرار گیرد

کلیدواژه‌ها