دوره و شماره: دوره 2، شماره 14 - 15 - 16، پاییز و زمستان 1344، صفحه 130-284 (این شماره در آذر، دی و بهمن 1328 منتشر شده است)