دوره و شماره: دوره 20، شماره 88، پاییز و زمستان 1347، صفحه 397-530