دوره و شماره: دوره 27، شماره 113، بهار و تابستان 1354، صفحه 1-200