دوره و شماره: دوره 31، شماره 128 - 129، پاییز و زمستان 1362، صفحه 1-168 (تابسان و پاییز)