دوره و شماره: دوره 35، شماره 144 - 145، پاییز و زمستان 1371، صفحه 1-302 (پاییز و زمستان)