دوره و شماره: دوره 36، شماره 148 - 149، پاییز و زمستان 1372، صفحه 1-245 (پاییز و زمستان)