دوره و شماره: دوره 39، شماره 160 - 161، پاییز و زمستان 1375، صفحه 1-297