دوره 76 (1402)
دوره 75 (1401)
دوره 74 (1400)
دوره 73 (1399)
دوره 72 (1398)
دوره 71 (1397)
دوره 70 (1396)
دوره 69 (1395)
دوره 68 (1394)
دوره 67 (1393)
دوره 66 (1392)
دوره 65 (1391)
دوره 55 (1390)
دوره 54 (1390)
دوره 53 (1389)
دوره 52 (1388)
دوره 51 (1387)
دوره 50 (1386)
دوره 48 (1384)
دوره 47 (1383)
دوره 46 (1382)
دوره 45 (1381)
دوره 44 (1380)
دوره 43 (1379)
دوره 42 (1378)
دوره 41 (1377)
دوره 40 (1376)
دوره 39 (1375)
دوره 38 (1374)
دوره 37 (1373)
دوره 36 (1372)
دوره 35 (1371)
دوره 34 (1370)
دوره 33 (1369)
دوره 32 (1363)
دوره 31 (1362)
دوره 30 (1357)
دوره 29 (1356)
دوره 28 (1355)
دوره 27 (1354)
دوره 26 (1353)
دوره 25 (1352)
دوره 24 (1351)
دوره 23 (1350)
دوره 22 (1349)
دوره 21 (1348)
دوره 20 (1347)
دوره 19 (1346)
دوره 18 (1345)
دوره 17 (1344)
دوره 16 (1343)
دوره 15 (1342)
دوره 14 (1341)
دوره 13 (1340)
دوره 12 (1339)
دوره 11 (1338)
دوره 10 (1337)
دوره 9 (1336)
دوره 8 (1335)
دوره 7 (1334)
دوره 6 (1333)
دوره 5 (1332)
دوره 4 (1330)
دوره 3 (1329)
دوره 2 (1328)
دوره 1 (1327)
در این سال و دوره نشریه زبان‌و‌ادب فارسی (نشریه سابق دانشکده ادبیات دانشگاه تبریز) از نشریات دیگر این دانشکده کاملا تفکیک نشده بود. به همین جهت، شماره ویژۀ ادبیات فارسی به چاپ نرسیده بود بلکه شماره‌ های منتشر شده ویژۀ فلسفه و زبان‌‌های خارجی بودند.
دوره 49، شماره 199 ، شهریور 1385، صفحه 1-1

چکیده
  به نام خدا  در این سال و دوره نشریه زبان­و­ادب فارسی (نشریه سابق دانشکده ادبیات دانشگاه تبریز) از نشریات دیگر این دانشکده کاملا تفکیک نشده بود. به همین جهت، شماره ویژۀ ادبیات فارسی به چاپ نرسیده بود بلکه شماره­ های منتشر شده ویژۀ فلسفه و زبان­­های خارجی بودند.  بیشتر