نویسندگان

1 استادیار زبان و ادبیات انگلیسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرند

2 استادیار زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرند

چکیده

رمان  اسفار کاتبان در 1379، جایزه مهرگان را از آن نویسنده اش؛ ابوتراب خسروی، نمود. این اثر که از لایه های مختلف روایی بهره می گیرد، در حالی که در لایه اول خود سعی در روایت آشنایی سعید و اقلیما دارد، در لایه های روایی دیگر، متون کهن از جمله مصادیق الآثار شیخ یحیی کندری یا همان تاریخ مظفری و زندگی شدرک قدیس را باز خوانی می کند. این ویژگی در داستان که قابل رویت در داستانهای پست مدرن است، لایه های روایی نام دارد.  در  اسفار کاتبان  که شرح روایات کرامات خواجگان و قدیسین را در خود جای می دهد، ویژگی های رمان رئالیست جادویی به چشم می خورد. رئالیسم جادویی، نوعی پادآمیزه ادبی است که از دو عنصر جادویی + رئالیستی تشکیل یافته است بسیاری از نویسندگان، این نوع ادبی را در جهت بررسی تضادهای موجود بین قدرت های استعمارگر، پسا استعمارگر، امپریالیستی و جامعه خود استفاده کرده اند و گاه واقعیت های تلخ تاریخی را از طریق رئالیسم جادویی بازبینی نموده اند. مطالعه حاضر پس از بررسی لایه های روایی در رمان  اسفار کاتبان، ضمن اشاره به ویژگی های رمان رئالیست جادویی از قبیل عنصر ناکاستنی، جهان پدیداری، بر هم زدگی دنیاها،  اغتشاش در تردید ها، و شکستن زمان مکان و هویت بر اساس طبقه بندی فاریس، و بررسی این عناصر در رمان مذکور، اسفار کاتبان رمانی رئالیست جادویی در نظر گرفته شده و سپس نوستالژی بازبینانه خسروی را در جهت بازنویسی روایات تاریخی زندگی شاه منصور مظفری و شدرک قدیس نشان داده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Study on Magical Realism and Revisionary Nostalgia in the Mise-en-abymes of the Novel Esfar-e-Kateban (The Script of the Scribes

نویسندگان [English]

  • Maryam Ebadi Asayesh 1
  • Mahmood Reza Gheibi 2

1 Assistant Professor of Persian Language and Literature, Islamic Azad University, Marand Branch, Marand, Iran

2 Assistant Professor of Persian Language and Literature, Islamic Azad University, Marand Branch, Marand, Iran

چکیده [English]

Esfar-e-Kateban (The Script of the Scribes) won Mehregan Prize in 2000 for its author, Abu-Torab Khosravi. This work which consists of various narrative layers, in its first layer attempts to tell the story of Said and Eklima’s acquaintance. In the other narrative layers, it rereads the old texts such as Masadig-al-Asar of Sheykh Yaha Kondori or Mozaffari History and the life of Saint Shedrek. This characteristic which is seen in postmodern fiction, is called mise-en-abyme. Esfar-e-Kateban which includes the description of the greatness of Khawjas and saints has the features of a magical realist fiction. Magical Realism is an oxymoron that consists of magical+real elements. Many writers, have used this genre for studying the clashes between colonial, postcolonial, and imperialist powers with their society. And sometimes they have revisioned the harsh realities of history using Magical realism. The present study after examining mise-en-abyme in Esfar-e-Kateban and mentioning the characteristics of magical realist fictions such as the irreducible element, the phenomenal world, unsettling doubts, merging realms, disruptions of time, space, and identity according to Faris’ classification, finds the mentioned novel a magical realist one and then it expresses the revisionary nostalgia of the writer in order to rewrite the historical narratives of the lives of Shah Mansour Mozaffari and Saint Shedrek.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Abu-Torab Khosravi
  • Esfar-e-Kateban
  • Magical Realism
  • Mise-en-abyme
  • Revisionary Nostalgia
باستانی پاریزی، محمد ابراهیم (1365)، پهلوان گرز هفده من ( شاه منصور)، چاپ دوم، تهران، چکامه.
حسن زاده دستجردی، افسانه (1393). "تحلیل رمان اسفار کاتبان بر اساس شاخصه های نگارش رمان مدرنیستی و پسامدرنیستی" ، پژوهشنامه نقد ادبی و بلاغت. دوره3: شماره2. 76-57.
حسینی، صالح و پویا رفوئی (1382). کاشیگری کاخ کاتبان، نقدی بر اسفار کاتبان و ... . تهران، نیلوفر.
خسروی، ابو تراب (1383)، اسفار کاتبان ، چاپ سوم، تهران، نشر قصه و نشر آگه.
درمنکی، خلیل (1393.3.12) ،"همه چیز از تاریکی خلق می شود: گفتگو با ابوتراب خسروی درباره مجموعه آثارش"، روزنامه شرق، 2030.
غلامحسین زاده، غلامحسین و سارا حسینی (1393). "انگاره های پست مدرن در رمان «کتاب بی نام اعترافات»" هشتمین همایش بین المللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی ایران.زنجان، انجمن ترویج زبان و ادب فارسی ایران.
مالمیر، تیمور و حسین اسدی جوزانی (1389). ابوتراب کاتب و براندازی زمان. سنندج،دانشگاه کردستان.
Ararguc, Mehmet Fikret and Ebadi Asayesh, Maryam (2016). “The Dream of Sycorax in the Americas: Understanding Magical Realism in Indigo”. Border Crossing, 6 (2), pp. 150-168.
Bhabha, Homi K. (2003). “Narrating the Nation”. Homi K. Bhabha (Ed.). Nation and Narration (pp.1-7). London: Routledge.
Bowers, Maggie Anne (2005). Magic(al) Realism. London & New York: Routledge.
Boym, Svetlana (2001). The Future of Nostalgia. New York: Basic Books.
Carpentier, A. (1995). “On the Marvelous Real in America” . Lois P. Zamora & Zamora & Wendy. B. Faris (Eds.). Magical Realism, Theory, History, Community (pp. 89-108). Durham & London: Duke University Press.
Chanady, Amaryll Beatrice (1985). Magical Realism and the Fantastic, Resolved Versus Unresolved Antinomy. New York: Garland Publishing, INC.
Chanady, Amaryll (June 2003). “Magic Realism Revisited: The Deconstruction of Antinomies”. Canadian Review of Comparative Literature, pp. 428-44.
Ebadi Asayesh, Maryam (2015). Magical Realism: A Clash with Patriarchy and Power in Warner’s Indigo, Allende’s The House of the Spirits and Alem’s Fatma (Unpublished PhD Dissertation). Erzurum, Ataturk University Graduate School of Social Sciences.
Dällenbach, Lucien (1989). The Mirror in the Text.Jeremy Whitely (Trans). Chicago: University Of Chicago Press.
Ebadi Asayesh, Maryam (2017). Patriarchy and Power in Magical Realism. Newcastle: Cambridge Scholars Publishing.
Flores, A. (1995). “Magical Realism in Spanish American Fiction”. Lois P. Zamora & Wendy. B. Faris (Eds.). Magical Realism, Theory, History, Community (pp. 109- 118). Durham & London: Duke University Press.
Hegerfeldt, Anne C. (2005) Lies that Tell the Truth, Magical Realism Seen through Contemporary Fiction from Britain. Amsterdam: Rodopi.
Sim, Sturat (Ed.) (2001). The Routledge Companion to Postmodernism. London & New York: Routledge.
Slemon, S. (Spring 1988). “Magic Realism as Post-Colonial Discourse”. Canadian Literature, 116, 9-24.
Upton, Lee (1989). “Alice Adams’ Revisionary Nostalgia”. Studies in Short Fiction, 26 (1), pp. 33–41.