چکیده

به منظور بررسی مدل همخوانی فرد-محیط در استرس معلمان(با توجه به دو بعد تواناییها-تقاضاها و ارزشها-امکانات)،250 نفر از معلمان مرد و زن در سه مقطع ابتدائی،راهنمایی و دبیرستان از مدارس شهرستان مراغه به‌ صورت نمونه‌گیری تصادفی چند مرحله‌ای انتخاب شدند و پرسشنامه‌های‌ همخوانی فرد-محیط و استرس را پاسخ دادند.با توجه به محاسبه ضریب‌ همبستگی پیرسون در مورد رابطهء تواناییها-تقاضاها با استرس،رابطهء ارزشها- امکانات با استرس،و رابطهء همخوانی فرد-محیط با استرس،یافته‌ها دال بر این‌ بودند که بین استرس و متغیرهای فوق رابطه معنادار و منفی وجود دارد،همچنین‌ تفاوت معناداری از لحاظ میران استرس در دو گروه مردان و زنان با انجام آزمون‌ T مستقل مشاهده شده است،که براساس آن میزان استرس در مردان بیشتر است.تحلیل واریانس انجام شده در مورد سابقهء تدریس و مقاطع تحصیلی و ارتباط آن با استرس،تفاوت معناداری نشان نداده است.بحث و بررسی یافته‌ها و جمع‌بندی نتایج در پایان مقاله ارائه شده است.