چکیده

"جهانی شدن زمان‌"به گسترش و نفوذ جشنهای‌ بزرگ مسیحیان(مانند اعیاد کریسمس و پاک)باز می‌گردد.بر این اساس، "جهانی‌سازی‌"پدیده‌ای کاملا غربی است که در اوایل قرون وسطی پدیدار شده‌ است. جشنهای پایانی سال 1999،به عنوان محور تغییر هزاره،فرصت مغتنمی‌ بود تا این تلقی ویژه از"جهانی‌سازی‌"در بوته آزمایش گذاشته شود.بنابراین، برای ارزیابی مجدد مفهوم این تئوری،تاثیر جشنهای جهانی هزاره بر جامعه‌ ایران-کشوری که از دهه 1970 به بعد روند بسیار ویژه‌ای از توسعه را طی‌ نموده است-مورد مطالعه قرار گرفت.پس با استفاده از روشهای مشاهده‌ مشارکتی در فضاهای خصوصی و عمومی،تحلیل رسانه‌های گروهی و توزیع‌ پرسشنامه در میان دانش‌آموزان دبیرستانی،هدف از تحقیق دستیابی به این نکته‌ بود که جامعه ایران چقدر از وجود جشنهای هزاره آگاه است،با فلسفه آن‌ آشنائی دارد و تا چه حد در این جشنها شرکت کرده است-جشنهایی که از نظر تئوریکی هیچ‌گونه

کلیدواژه‌ها