سرچشمه‌های تکوین و توسعة انواع تمثیل ( اسطوره، رؤیا، فرهنگ عامه)

چکیده

در این مقاله، پس از اشاره‌ای کوتاه به شکلهای مختلف تمثیل، در باب نخستین و مهم‌ترین سرچشمه‌های تکوین و توسعة انواع تمثیل سخن گفته شده است.
 هر تمثیل می‌تواند منابع شکل‌گیری گوناگونی داشته باشد. «اسطوره»، «رؤیا» و برخی از موضوعات «فرهنگ عامه» همچون قصه‌ها، ترانه‌های عامیانه، افسانه‌های تمثیلی و امثال، ارتباط نزدیکی با تمثیل دارند و در بسیاری از موارد صورت ظاهر تمثیل‌ها برگرفته از این سرچشمه‌هاست. براین اساس، نگارنده، ضمن اشاره به نمونه‌هایی از آثار ادبی و به ویژه شعر فارسی، چگونگی و نقش این سرچشمه‌ها را در ‌شکل‌گیری و گسترش گونه‌های تمثیل به اجمال کاویده است.

کلیدواژه‌ها