نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشکده ادبیات، دانشگاه یزد

2 زبان و ادبیات فارسی. دانشگاه حضرت نرجس(س). رفسنجان. ایران

چکیده

مکتوبات یکی از گونه‌های مهم ادبیّات و انواع نثر فارسی است که در دوره‌های مختلف تاریخی از نظر ادبی، اجتماعی، تاریخی و سیاسی از اهمّیت شایانی برخوردار بوده است. عرفای اسلامی با استفاده از فن مکتوب‌نگاری و با پیروی از پیشوایان دین، اقدام به نگارش نامه‌هایی برای انتقال آموزه‌های عرفانی و هدایت سالکان طریقت کرده‌اند. عبدالله قطب یکی از عارفان برجستة قرن نهم هجری است که اقدام به تأسیس جامعه‌ای آرمانی و مدینه‌ای فاضله با عنوان «اخوان آباد» در حوالی جهرم کرد. وی از طریق نگارش مکتوبات به ادارة این جامعة آرمانی و هدایت و تعلیم مریدان خود پرداخت؛ مکتوباتی که هم از نظر نثر شیوای فارسی و هم از نظر دربرداشتن نکات ارزشمند عرفانی برای ارشاد و تعلیم سالکان درخور توجّه است. بر این اساس، در این جستار با روش تحلیلی ـ توصیفی ساختار مکاتیب قطب مورد بررسی قرار گرفته است. یافته‌های تحقیق حکایت از آن دارد ویژگی‌های سبکی نگارش قطب، یعنی گرایش به ساده‌نویسی و ایجاز و اختصار، ساختار مکتوبات وی را دستخوش تغییر قرارداده و همین امر سبب تفاوت مکاتیب قطب در قیاس با سایر مکتوبات عرفانی شده است. این مکتوبات در زمرة مکتوبات اخوانی و چند سویه جای می‌گیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Structural analysis of Abdullah Qutb's letters

نویسنده [English]

  • zeinab sheikhhosseini 2

2 narjes university

چکیده [English]

Letters are one of the important types of Persian literature and types of prose that have been of great literary, social, historical and political importance in different historical periods. Islamic mystics, using the art of writing and following the religious leaders, have written letters to convey mystical teachings and guide seekers of the path. Abdullah Qutb is one of the prominent mystics of the ninth century AH who established the ideal society and utopia called "Akhavanabad" near Jahrom. Through writing letters, he managed this ideal society and guided and educated his followers; Writings that are noteworthy both in terms of Persian Shiva prose and in terms of containing valuable mystical points for the guidance and education of seekers. Accordingly, in this paper, the structure of pole schools has been studied by analytical-descriptive method. The research findings indicate that the stylistic features of Qutb's writing, ie the tendency to simplify and brevity, have changed the structure of his writings and this has caused the difference between the schools of Qutb and other mystical writings. These letters are among the Brotherhood and multi-faceted letters.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Letters
  • Abdullah Qutb Ibn Mohi
  • ninth century AH
  • Persian prose
  • structure