نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دپارتمان زبان و ادبیات انگلیسی، دانشکدۀ علوم و ادبیات، دانشگاه ابراهیم چچن آغری، ترکیه

2 استاد‌یار دپارتمان زبان و ادبیات انگلیسی، دانشکدۀ علوم و ادبیات، دانشگاه ابراهیم چچن آغری، ترکیه.

چکیده

احساس یکی از ویژگی‌های مشترک بین شخصیت‌های داستانی و افراد واقعی است. نحوه‌ و میزان بازنمایی احساس در روایت بر سطح ارتباط خوانندگان با دنیای داستان یا مشارکت آن‌ها در رویدادها و موقعیت‌های داستانی و نیز تفسیر آن‌ها از معنای متن تاثیر می‌گذارد. در داستان‌های واقع‌گرا، احساس نقش تعیین کننده‌ای در شخصیت‌پردازی روایت دارد. بعد از پایان نوشته‌ی فریبا وفی یکی از این نمونه‌هاست. طرح داستان در روایت وفی در درجه‌ی اول بر اساس نقش حس صمیمیت یا همدلی در چگونگی آغاز و پایان پیوندهای دوستی میان شخصیت‌های اصلی است. با استفاده از روش روایت‌گری گذشته‌نگر، رمان وفی فرایند درون‌نگری راوی نسبت به دلایلگسست رابطه‌اش با دوستی قدیمی را روایت می‌کند. بنابراین، روایت راویِ اول شخص مفرد در رمان وفی را می‎توان حکایت راوی از سِیر دگرگونی حس‌ها و نگرش‌های او نسبت به رابطه‌ای در گذشته‌اش دانست. با استفاده از رویکرد بینارشته‌ای احساس و روایت، که از زیرشاخه‌های روایت‌شناسی پساکلاسیک است، جستار حاضر تلاش کرده است به بررسی و تحلیل نقش احساس در بعد از پایان بپردازد و به این نتیجه دست یافته است که پیرنگ رمان وفی بر بازنمایی حس‌های شبه‌انسانی همچون حس صمیمیت یا همدلی استوار است. این ویژگیِ آشنا در بعد از پایان مؤید و بسط دهندۀ همدلی خواننده‌ با سرگذشت دو شخصیت‌ محوری و نیز سبب افزایش تاثیر رواییِ آن بر خواننده از طریق تسهیل ارتباط نزدیک‌تر او با رویدادها و موقعیت‌های دنیای داستان می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The Role of Empathy and Its Impact on Reader in Fariba Vafi’s After the End

نویسندگان [English]

 • Karam Nayebpour 1
 • Naghmeh Varghaiyan 2

1 Associate Professor, Department of English Language and Literature, Faculty of Science and Literature, Ibrahim Chechen Aghri University, TurkeyUniversity, Turkey.

2 Department of English Language and Literature, Faculty of Science and Letters,, Ağrı İbrahim Çeçen University,

چکیده [English]

Emotion is one of the shared properties between fictional characters and real people. The manner and extent of representation of emotion in narrative affects the extent to which readers relate to the storyworld and determines their interpretation of the narrative meaning. In realist fiction, emotions plays a decisive role in narrative characterization. Fariba Vafi’s After the End is one of the examples. The plot in Vafi’s narrative is primarily based on the role of a sense of intimacy or empathy in how friendships between the main characters begin and end. By using a retrospective narrative method, Vafi’s novel narrates the process of the narrator’s introspection in relation to the reasons for the breakdown of her relationship with an old friend. Thus, the narration of the first person singular in Vafi’s novel can be considered as the narrator’s account of the evolution of her feelings and attitudes in regard to a past relationship. Drawing on the interdisciplinary approach of the emotion and narrative, which is a sub-branch of postclassical narratology, this paper examines the role of emotion, especially the role of intimacy or empathy in After the End. The essay has reached the conclusion that the narrative plot in Vafi’s novel is based on representation of human-like emotions such as intimacy and/or empathy. Such a familiar feature expands the reader’s feeling of empathy with the two central characters and also increases the narrative impact on the reader by facilitating his closer connection with the represented events and situations.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Emotion and Narrative
 • Intimacy/Empathy
 • Reader
 • After the End
 • Fariba Vafi
 1. «بعد از پایان» نقد و بررسی شد»: در سی‌اُمین جلسه نقد کتاب کتابخانه پیروزی»، (5 مرداد 1398)، تاریخ بازیابی‌شده 10 فروردین 1400، http://a-shakeri.ir/?p=165
 2. پاینده، حسین (1392)، گشودن رمان: رمان ایران در پرتو نظریه و نقد ادبی، حسین پاینده، تهران: انتشارات مروارید.
 3. فورستر، ادوارد مورگان (1391)، جنبه‏های رمان، ترجمۀ ابراهیم یونسی، چاپ ششم، تهران: موسسۀ انتشارات نگاه.
 4. غبرایی، گلناز (2015)، «نگاهی به «بعد از پایان»»، کیهان لندن، چهارشنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۴ برابر با ۲۰ مه ۲۰۱۵، https://kayhan.london/fa/?p=13103
 5. کوری، گریگوری (1390)، روایت‏ها و راوی‏ها، محمد شهبا، تهران: انتشارات مینوی خرد.
 6. رحیمی، فریبا، ناصر علیزاده خیاط و آرش مشفقی (1398)، «تحلیل و بررسی تصویر جنسیّتی در رمان بعد از پایان فریبا وفی»، فصلنامۀ بهارستان سخن، سال شانزدهم، شماره 44، تابستان 1398، ص. 91-114.
 7. وات، ایان (1386)، «طلوع رمان: رئالیسم و نوع ادبی رمان»، حسین پاینده، نظریه‏های رمان، تهران: انتشارات نیلوفر، 11-51.
 8. وفی، فریبا (1393)، بعد از پایان، چاپ دوم، تهران: نشر مرکز.
 9. مالمیر، تیمور، چنور زاهدی (1396)، «تحلیل ساختار روایی رمان بعد از پایان نوشتة فریبا وفی»، فنون ادبی (علمی- پژوهشی(، سال نه.، شماره2( پیاپی 19 )تابستان 1396 ،ص 66 -5.
 10. منیری، عفت‌السادات و مریم حسینی (1393)، «مفهوم هویت اجتماعی در آثار ناتالیا گینزبورگ و فریبا وفی». فصلنامه مطالعات ادبیات تطبیقی، 32:8، ص. 129-152.
 11. میرعابدینی، حسن (1386)، صد سال داستان نویسی ایران، جلد 4، تهران: نشر چشمه.
 12. Allan, Graham and Rebecca G. Adams, “Reflections on context”, in Rebecca G. Adams and Graham Allan (Eds.), Placing Friendship in Context, Cambridge: Cambridge University Press, 183-194.
 13. Garvey, James (1978), “Characterization in Narrative,” Poetics 7, 63-78.
 14. Eisenberg, Nancy, Richard A. Fabes, and Tracy L. Spinrad (2006), Sixth Ed. Vol. 3. “Prosocial Development”, Ed. Nancy Eisenberg, Handbook of Child Psychology, New Jersey: Wiley, 646-718.
 15. Keen, Suzanne (2006), “A Theory of Narrative Empathy.” Narartive Vol 14, No 3, 207-236.
 16. Keen, Suzanne (2007), Empathy and the Novel. Oxford: Oxford University Press.
 17. Marks, Stephen R. (1998), “The gendered contexts of inclusive intimacy: the Hawthorne women at work and home”, in Rebecca G. Adams and Graham Allan (Eds.), Placing Friendship in Context, Cambridge: Cambridge University Press, 43-70.
 18. Sklar, Howard (2013), The Art of Sympathy in Fiction: Forms of Ethical and Emotional
  Persuasion
  . Amsterdam: John Benjamin’s Publishing Company.
 19. Oatley, Keith (2012), The Passionate Muse: Exploring Emotions in Stories. Oxford: Oxford
  University Press.
 20. O’Connor, Pat. (1998), “Women’s friendships in a post-modern world”, in Rebecca G. Adams and Graham Allan (Eds.), Placing Friendship in Context, Cambridge: Cambridge University Press, 117-135.
 21. Oliker, Stacey J. (1998), “The modernisation of friendship: individualism, intimacy, and gender in the nineteenth century”, in Rebecca G. Adams and Graham Allan (Eds.), Placing Friendship in Context, Cambridge: Cambridge University Press, 18-42.

Zeki, Jamil and Ochsner, Kevin (2016), “Empathy”, 4th ed. Ed. Michael Lewis and Jeannette M. Haviland-Jones. New York and London: Guilford Press, 2000. 871–884

http://dx.doi.org/10.22034/perlit.2022.45877.3085