پیرامون تاتی کلاسور (kalāsur

چکیده

­­­چکیده
گویش‌های ایرانی که گاه همپای زبان فارسی و گاه بیش از زبان فارسی قدمت دارند، ذخایری هستند که با گذشت سالیان دراز می­توان از دل آنها به فرهنگ غنی و پربار ایرانی دست یافت و با شناخت هرچه بیشتر این گویش­ها می­توان به شناخت بیشتر زبان فارسی و باروری آن کمک فراوانی نمود؛ اما گاه پراکندگی و کمبود منابع در زمینۀ تعداد کثیری از گویش‌های ایرانی نو باعث شده است که نتوان آن چنان­که شایسته است دربارۀ آنها نظرداد و به تحلیل و طبقه­بندی آنها پرداخت و بدان خاطر باید از هرگونه مواد و پیکرۀ زبانی به­دست آمده از چنین گویش­هایی استقبال کرد. گویش تاتی که در زمینۀ ارتباطش با زبان آذری و زبان‌های دیگر ایرانی، نظرات بسیاری ذکر شده، از گویش‌هایی است که گونه‌های فراوانی دارد و یکی از آنها تاتی کلاسور(kalāsur) از گویش‌های تاتی آذریایجان است. آنچه از این گویش در دست داریم، دو مقاله از آقای احمد اصغری است که در شماره­های قبلی نشریۀ دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی تبریزچاپ شده بود. بنابه اهمیت این گویش در حال فراموشی و نیز بنا به این دلیل که از این گویش، مواد زبانی قابل اعتماد دیگری در دست نداریم، نگارنده در این مقاله به بررسی و تحلیل آن گویش پرداخته است. آنچه در این مقاله آمده تحلیل مواد قبلی و استخراج  ویژگی­های دیگر  گویش تاتی کلاسور از روی مواد زبانی ارائه شده است که در دو بخش تنظیم شده است: ا- تحلیل و بررسی تحقیق قبلی، 2- ویژگی­های دیگر زبانی تاتی کلاسور. در بخش دوم مقاله، سعی نویسنده بر آن بوده ضمن برشمردن ویژگی­های زبانی تاتی کلاسور، با گویش­های تالشی و تاتی خلخال نیز به­طور تطبیقی مقایسه شود.

کلیدواژه‌ها