نویسنده = محمد خاکپور
تعداد مقالات: 3
2. بررسی و تحلیل ساختار و محتوای قصاید شهریار

دوره 68، شماره 231، بهار و تابستان 1394، صفحه 109-136

محمد مهدی پور؛ محمد خاکپور؛ خدیجه پورزینی