در حال حاضر نشریۀ زبان و ادب فارسی دارای 19 عضو هیئت تحریریه است که چهار عضو آن بین المللی و 15 عضو آن از استادان مبرّز دانشگاه های مختلف کشور می باشند.

 


اعضای هیات تحریریه بین المللی


پروفسور مارینا ریسنر پروفسور، انیستیتو تحقیقات شرق شناسی و عرب شناسی دانشگاه دولتی مسکو، روسیه

مطالعات شرق شناسی و عرب شناسی