اعضای هیات تحریریه

در حال حاضر نشریۀ زبان و ادب فارسی دارای 19 عضو هیئت تحریریه است که چهار عضو آن بین المللی و 15 عضو آن از استادان مبرّز دانشگاه های مختلف کشور می باشند.

 

اعضای هیات تحریریه بین المللی

پروفسور مارینا ریسنر

مطالعات شرق شناسی و عرب شناسی پروفسور، انیستیتو تحقیقات شرق شناسی و عرب شناسی دانشگاه دولتی مسکو، روسیه

mlreysnermail.ru


- پروفسور مارینا ریسنر استاد کرسی زبان‌شناسی انستیتو آسیا و آفریقای دانشگاه دولتی مسکو

- مؤلف تاریخ ادبیات ایران در دوران پس از مغول