در حال حاضر نشریۀ زبان و ادب فارسی دارای 19 عضو هیئت تحریریه است که چهار عضو آن بین المللی و 15 عضو آن از استادان مبرّز دانشگاه های مختلف کشور می باشند.

 


اعضای هیات تحریریه


دکتر حسن انوری استاد بازنشسته، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

زبان و ادبیات فارسی