اعضای هیات تحریریه

در حال حاضر نشریۀ زبان و ادب فارسی دارای 19 عضو هیئت تحریریه است که چهار عضو آن بین المللی و 15 عضو آن از استادان مبرّز دانشگاه های مختلف کشور می باشند.

 

اعضای هیات تحریریه

دکتر حسن انوری

زبان و ادبیات فارسی استاد بازنشسته، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

ensani.ir/fa/article/author/8758
h.anvari1312gmail.com


عضو موسسه لغت نامه دهخدا و عضو پیوسته فرهنگستان زبان و ادب فارسی، عضو شورای عالی دایره المعارف بزرگ اسلامی و بسیاری مراکز علمی و فرهنگی دیگر