بررسی تطبیقی مفهوم عرفانی عشق دراندیشۀ‌ عطّار و سهروردی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد تهران شما

2 استادیار دانشگاه آزاد شمال تهران

چکیده

نگاه عطّار نیشابوری به مقولۀ «‌عشق»،‌ نگاهی عارفانه و عقل گریز است. او عقل را در ساحت عشق ناکارآمد می‌شمارد و راه وصول به عشق را گذر از حصار عقل می‌داند؛ اما درمقابل، سهروردی با نگرش فلسفی و اشراقی خویش عشق را فرزند عقل و ملازم آن می‌خواند و رسیدن به حُسن را جز از طریق علم و آگاهی میسّر نمی‌داند. از منظر این دو اندیشمند، عشق در مجموعۀ هستی سریان دارد و هر موجودی - اعمّ از مادّی و غیرمادّی - از آن بهره و نصیبی دارد و درحقیقت، عشق رابط وجودی میان موجودات عالم است. از نگاه این دو متفکّر، غایت عشق فنای در معشوق است. مقدّمۀ عشق، به اعتقاد عطّار، «طلب» و به عقیدۀ سهروردی، «معرفت» و «محبّت» است. در نگاه عرفانی این دو حکیم، بریدن از خویش، مبارزه با نفس و وحدت گرایی، از مهم‌ترین آثار و نتایج عشق است. این نوشتار درصدد یک بررسی تطبیقی در باب عشق از منظر این دو عارف حکیم است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

study

نویسندگان [English]

  • elham alijoula 1
  • Hengameh Ashoori 2
1 M.A Persian literature of North Tehran University of Technology
2 Assistant Professor, Azad University of North Tehran