نویسندگان

1 دانش‌آموختۀ دکتری زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تبریز، ایران

2 دانشیار زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تبریز، ایران

چکیده

چالش میان سنّت و مدرنیته به عنوان یک مسألۀ اجتماعی در آثار ادبی معاصر بازتاب یافته است. یکی از این آثار ادبی، که بازگو کنندۀ روایت تقابل این دو پدیدۀ اجتماعی است، رمان «اهل غرق» منیرو روانی پوراست که به شیوۀ رئالیسم جادویی به نگارش در آمده است. تبیین روابط و عناصر سنت و مدرنیته، انعکاس دیدگاه نویسنده و نقد آن هدف اصلی این پژوهش را تشکیل می دهد. نتایج این پژوهش نشان می دهد که نویسندۀ این رمان برخلاف نظر گیدنز، جامعه ای را به تصویر کشیده است که مدرنیته در آن موجب زوال سنّت می شود. وی علیرغم خشنودی از ظهور برخی پدیده های مدرن، در هیبت یک مدرنیته ستیز کامل ظاهر شده است. او اعتقاد دارد که با گسترش روز افزون مدرنیته، دنیای سنّت روبه زوال مینهد. با بررسی این رمان می توان دریافت که فرایند نفوذ و انتقال از جهان سنّتی به دنیای مدرن، بیشتر در حوزۀ اقتصاد و از طریق ابزار آلات جدید و محصولات صنعتی صورت پذیرفته است. پدیدۀ نوین مدرنیته در «اهل غرق» بیشتر از طریق  تکنولوژی های صنعتی و با طرح برخی دستاوردهای علمی و جنبش های سیاسی، همراه با آثار سوء آن تعریف شده است که حضور تدریجی و گاه سریع این پدیده، در نهایت منجر به برچیده شدن دامن سنّت و زوال آن می گردد. 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Challenge between Tradition and Modernity in Moniru Ravanipoor’s Ahle Ghargh

نویسندگان [English]

  • Reza Ghasemzadeh 1
  • Hamidreza Farzi 2
  • Ali Dehghan 2

1 PhD in Persian Language and Literature, Islamic Azad University, Tabriz branch, Tabriz, Iran

2 Associate Professor of Persian Language and Literature, Islamic Azad University, Tabriz branch, Tabriz, Iran

چکیده [English]

The struggle between tradition and modernism as a social problem is reflected in the contemporary literary works one of which is "Ahl-e Gharg Novel of Monirou Ravanipour's" written in magical realism and repeating the counteraction of these two phenomena. So in this research we have considered them to express the relationships and components of tradition and modernism the reflection of the author’s view which is the chief objective of this research. The results from the research show that contrary to kids view the writher portrays a society in which modernism causes the decline of tradition. In spite of her satisfaction from emerging some new phenomena's she is fully against modernism. She believes that by developing modernism traditional world is dim shining. By considering this novel one can understand that the process of influence and tradition from tradition to the modernism is happening mostly in the economical fields by way of new instrumental and industrial products. Modernism the new phenomena in "Ahl-e Gharg" mostly is described by way of industrial technologies or some scientific achievements and political movements accompanying its negative effects whose gradual or sometimes fast presence eventually will diminish the foundations of the traditions.                                                         

کلیدواژه‌ها [English]

  • tradition
  • modernism
  • Struggle
  • Counteraction Diminishing
  • Ahl-e Gharg
احمدی ، بابک(1374)،مدرنیته و اندیشه انتقادی ،چاپ اول، تهران، تشر مرکز.
آزاد ارمکی،تقی(1380)،مدرنیته ایرانی، چاپ اوّل، تهران ، نشر اجتماع.
افشار کهن، جواد (1383)،بازخوانی جامعه­شناختی سنّت­گرایی و تجدّدطلبی در ایران بین دو انقلاب، تهران، آوای نور.
باکاک، رابرت(1386)،فهم جامعۀ مدرن ، ترجمه مهران مهاجر،تهران، انتشارات آگاه.
برمن ،مارشال(1380)،تجربه مدرنیته ، ترجمه مراد فرهاد پور، چاپ اوّل، تهران ، طرح نو.
بهنام،جمشید(1375)،ایرانیان و اندیشه تجدّد، چاپ اوّل ،تهران ، انتشارات فروزان.
جان نثاری لادانی،زهرا(1391)،چالشهای سنّت و مدرنیته در چند داستان کوتاه ایرانی، مجله پژوهش ادبیّات معاصر جهان، دوره 17، ش13.
جهانبگلو، رامین(1373)،زمانی برای انسانیّت بشر،چاپ اول، تهران، نشر نی.
حسنعلیزاده، فرناز(1388)،از خاک به خاکستر ، چاپ اوّل، تهران، نشر پایان.
روانی پور، منیرو(1368)، اهل غرق،چاپ اول، تهران، نشر قصّه
زرّین کوب،عبد الحسین(1378)، نقد ادبی،چاپ چهارم، تهران، امیرکبیر.
زیباکلام، صادق(1376)،سنّت و مدرنیته، چاپ اول، تهران، نشر روزنه.
عضدانلو،حمید(1384)،آشنایی با مفاهیم اساسی جامعه شناسی ،چاپ اوّل، تهران، نشر نی.
فاضلی،مهبود و حسینی،فاطمه سادات(1391)،سنّت ومدرنیته در رمان همسایه ها، فصلنامه علمی پژوهشی زبان وادبیّات فارسی،شماره 27،زمستان 91.
کسرایی، محمد سالار(1384)،چالش سنّت و مدرنیته در ایران، چاپ دوم، تهران، نشر مرکز.
گلی، احمد و همکاران(1389)،روایت گذر از سنّت به مدرنیته در داستان طعم گس خرمالو زویا پیرزاد، بهار سخن، سال ششم، شماره16
گیدنز، آنتونی (1387)،پیامدهای مدرنیته، ترجمه محسن ثلاثی،چاپ چهارم، تهران، نشر مرکز.
گیدنز، آنتونی (1387)،تجدّد و تشخّص ، ترجمه ناصر موفقیان،چاپ پنجم، تهران، نشر نی.
گیدنز، آنتونی (1388)،مدرنیّت، زمان،فضا، ترجمه حامد حاجی حیدری،چاپ اوّل، تهران، نشر اختران.
گیدنز،آنتونی و دیگران(1380)،مجموعه مقالات درباره مدرنیسم،ترجمه حسنعلی نوذری،چاپ سوم، تهران،نقش جهان.
هورشیتان، عطاء(1380)،مدرنیته، جهانی شدن ایران، چاپ اول، تهران ، چاپخش.