نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه شهید مدنی

2 دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

چکیده

پست مدرنیسم طغیانیست علیه باورهای تک بعدی و تک صدا. این فکر هیچ ذهن و مرز خاصی را شامل نمی شود و هر لحظه و در هر مکانی سر بر می آورد و در قاب یک اثر هنری متجسم می شود. گرچه اصطلاح پست مدرن در این مقاله از ادبیات و نظریه های غربی وام گرفته شده و حاکی از تفکر و زبان فرهنگ دیگری است ولی هدف این مکتب و کارکردهایش جهان شمول است. در این مقاله کوشیده ایم تا مطابقت های فلسفی مکتب پست مدرن را در غزلیات حافظ بسنجیم و تا حد امکان فضای سازی و فلسفه متعالی این شاعر برجسته و جهانی ادبیات کلاسیک را نشان دهیم. مؤلفه های پست مدرنی اقتباس، عدم قطعیت، کارناوال، فروپاشی روایت های کلان ، کالای ذهنی، مرکزیت زدایی، وجودشناسی، اتصال کوتاه...در این سیر به مدد ما آمده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Elements of Postmodern in Sonnets of Hafez-e Shirazi

نویسندگان [English]

  • Nasser Alizadeh 1
  • Tahere Nazari Anamaq 2

1 Professor of Persian Language and Literature, Shahid Madani University of Azarbaijan

2 PhD student of Persian Language and Literature, Shahid Madani University of Azarbaijan

چکیده [English]

Post-modernism is a rebellion against the beliefs of one-dimensional and mono sound.That does not include any mind and a certain boundary and at any time and in any place emerges and language for the collapse of beliefs that take on the right form in society. Although the term postmodern in this article are borrowed from Western literature and theory and suggests thinking of another culture and language but the aim of this school and its functions is universal. The adaptation is one of the postmodern components that Hafez has used to combat the singularity of the great narratives and has led the society's mentality to pluralism in the realities and its acceptance. He combines the styles, ideas and literary types of the past, such as the philosophical thinking of Khayyam, parody, praise and mystical literature using the element of satire, along with the shaking of the dominant philosophical elements of society, which is condemned to be inferior and presided over And self-made constructs of reality in the form of a pseudo-independent society on paper. And using the double confrontation of the Kharabat against the Khaneghah, Pir-e Khanqah is placed against Pir-e Moghan and.... He does not seek to sit his own theory in this direction, but also opposes the voices of the opposition. In this article we have tried to match the postmodern philosophical school in the ghazels of Hafez measure and as much as possible we show the space and transcendental poets and classical world literature. In addition to the adaptation, postmodern components of uncertainty, carnival, decay of narratives, and short stories have survived in the nuns.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Post-modern
  • Hafez
  • reality
  • Pastiche
  • Indeterminacy
  • Collapse of the grand narratives
_ احمدی، بابک: ساختار و تاویل متن، تهران، مرکز،1385، چاپ هشتم
_ اف جنس، آنتونی: پست­مدرنیسم: هنر پست­مدرن، ترجمۀ مجید گودرزی، عصر هنر، 1381، چاپ اول
_  بیات، حسین: داستان­نویسی جریان سیال ذهن، تهران، علمی فرهنگی، 1378
_ بی­نیاز، فتح الله: درآمدی بر داستان­نویسی و روایت­شناسی، تهران، افراز، 1392،چاپ سوم
_ پاینده، حسین: گفتمان نقد، تهران، روزنگار، 1382
_ پاینده، حسین: نظریه­های رمان، دیوید لاچ، ایان وات،...، تهران، نیلوفر، 1386
_ پورنامداریان، تقی: گمشدۀ لب دریا، تهران، سخن، 1382
_ تدینی، منصوره: پسامدرنیسم در ادبیات داستانی ایران، تهران، علم، 1388
_ تسلیمی، علی: نقد ادبی، تهران، کتاب آمه، 1388
_ جهانبگلو، رامین: موج چهارم، ترجمۀ منصور گودرزی، تهران، نشر نی، 1388
_ حقیقی، شاهرخ: گذار از مدرنیته، تهران، نشر آگاه، 1383
_ زرین­کوب، عبدالحسین:از کوچۀ رندان: تهران، سخن،1383، چاپ شانزدهم
_ شمیسا، سیروس: بیان، تهران، میترا، 1390
_ عیوضی، رشید: دیوان حافظ(تدوین و تصحیح)، تهران، امیر کبیر،1385
_ فتوحی، محمود: بلاغت تصویر، تهران، سخن، 1385
_ کریمی، یوسف: روانشناسی شخصیت، تهران، ویرایش، 1374
_ مقدادی، بهرام: فرهنگ اصطلاحات نقد ادبی، تهران، فکر روز، 1378
- هدایت، صادق: ترانه­های خیام، تهران، جاویدان، بی تا
_ یزدانجو، پیام: ادبیات پسامدرن(گزارش، نگرش، نقادی)، تهران، مرکز، 1381، چاپ سوم
-      Bradbury, Malcolm and James McFarlane, London: penguin books, 1978
-      Brian McHale, Postmodernist fiction, London: Routledge,1989
-      Linda Hutcheon, The politics of postmodern. London: Routledge,1995
-      The Norton Anthology on American Literature. Ed. Nina, Baym.4th New Yourk: Norton, 1994