نویسنده

استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه

چکیده

«بیژن نجدی» نویسنده‌ای بدعت‌گذار است که با انتشار سه مجموعه داستان کوتاه، سبکی انحصاری و متفاوت را به ظهور رسانده است. او در روایتِِ داستان از نثری ویژه و شاعرانه بهره برده که دارای تازگی و وجه نامتعارف است. نجدی میان بیان شعری و عناصر داستانی به گونه‌ای خاص، تلفیق به وجود آورده که ضمن داشتن مشخصه های روایی، واجد ظرفیت‌های شعری نیز هست. این امر، نقشی تعیین‌کننده در تکوین کلیت کار «نجدی» ایفا کرده و عناصر داستان‌های او را ساختار و نظامی ویژه بخشیده است. نجدی نویسنده‌ای نوجو و تجربه‌گراست که به «داستان نو» و بهره‌گیری از شگردهای جدید و نیز زبان نامتعارف در روایت تمایل بسیار دارد. در این مقاله، رفتارِ هنجارگریز و ساختارشکنانه‌ی نجدی با زبان و تأثیر این زبان بر تکوینِ چند عنصر داستانی در کار او تأمل شده است. در این راستا عناصری چون «توصیف»، «صحنه‌»، «درونمایه»، «مضمون»، «نقل» و «زمینه» در چند داستانِ نجدی بررسی و تحلیل گردیده و نقش شگردهای شعری و تمهیدات زبانی چون «برجسته‌سازی»، «آشنایی‌زدایی» و بازی‌های زبانی در شکل‌گیری این عناصر بیان شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Bijan Najdi” and Innovation in Language of Story

نویسنده [English]

  • Abbas Baghinejad

Assistant Professor of Persian Language and Literature, Islamic Azad University, Urmia Branch, Urmia, Iran

چکیده [English]

Bijan Najdi is an innovative writer who has introduced a unique and different literary style through publishing his three short story collections. In narrating his story Najdi has employed a certain poetic prose which is quite new and unusual. Through blending the poetic narration and elements of story together, Najdi has presented a style which includes both the narrative characteristics and poetic potentialities. This blending has played an important role in developing Najdi’s general works giving a certain structure and cohesion to the elements of his stories. 
Najdi is an innovative and experimentalist writer who is very much interested in new-story trying to make use of new techniques and an unusual language in narration. The present paper has explored Najdi’s norm-deviation behaviour and his deconstructional approach towards language trying to reveal the effect of this language on developing a few of the elements of his stories. To this end, the paper has studied elements such as “description”, “scene”, “theme”, “approach”, “narration” and “context”. The role of poetic devices and linguistic tricks such as “linguistic foregrounding”, “defamiliarisation” and other linguistic devises in shaping the story elements have all been investigated too. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Najdi
  • Short story
  • Poetic Language
  • Story Elements
  • Norm-Deviation
آتشی، منوچهر. 1383. درآمدی بر آسیب­شناسی رمان در ایران. ماهنامه کارنامه. شماره 42. اردیبهشت.  (32-33).
آرین پور، یحیی. 1382. از صبا تا نیما(جلد اول و دوم)؛ تهران؛ زوار، چاپ هشتم.
اخوت، احمد. 1371. دستورزبان داستان؛ اصفهان؛ فردا، چاپ اول.
ایرانی، ناصر. 1364. داستان: تعاریف، ابزارها و عناصر؛ تهران؛ کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، چاپ اول.
باختین، میخاییل. 1387. تخیل مکالمه­ای، جستارهایی در بارۀ رمان؛ ترجمۀ رویا آذرپور؛ تهران؛ نی، چاپ اول.
براهنی، رضا. 1362. قصه نویسی؛ تهران؛ نشر نو، چاپ اول.
براهنی، رضا. 1377. تجدد و روایت... در آثار صادق چوبک. ماهنامه آدینه. شماره 128. مرداد ماه. (11-13).
بهبهانی، سیمین 1377. یاد بعضی نفرات؛ تهران؛ البرز، چاپ اول.
بیکهام، جک. 1388. صحنه و ساختار در داستان؛ ترجمه پریسا خسروی سامانی؛ اهواز؛ رسش، چاپ اول.
بی­نیاز، فتح­اله. 1387. درآمدی بر داستان­نویسی و روایت­شناسی؛ تهران؛ افراز، چاپ اول.
تسلیمی، علی. 1388. گزاره­هایی در ادبیات معاصر ایران، داستان؛ تهران، کتاب آمه، چاپ دوم.
تسلیمی، علی. 1388. نقد ادبی، نظریه­های ادبی و کاربرد آنها در ادبیات فارسی؛ تهران؛ کتاب آمه، چاپ اول.
حقوقی، محمد.1377. مروری بر تاریخ ادب و ادبیات امروز ایران 2 ، نثر- داستان؛ تهران؛  قطره، چاپ اول.
حنیف، محمد. 1376. مراحل خلق داستان؛ تهران؛ سوره، چاپ اول.
شمیسا، سیروس. 1378. نقد ادبی؛ تهران؛ فردوس، چاپ اول.
شمیسا، سیروس. 1391. مکتب­های ادبی؛ تهران؛ قطره، چاپ سوم.
شیری، قهرمان. 1387. مکتب­های داستان­نویسی ایران؛ تهران؛ چشمه، چاپ اول.
عابدینی، حسن. 1369. پیدایش رمان نو در ایرن. ماهنامه گردون. شماره2. سال یکم. آذرماه. (16-19).
فتاحی، حسین. 1386. داستان گام به گام؛ تهران؛ صریر، چاپ اول.
گلستان، ابراهیم. 1377. گفته ها؛ تهران؛ ویدا؛ چاپ دوم.
گلشیری. احمد. 1384. داستان و نقد داستان، جلد اول؛ تهران؛ نگاه، چاپ چهارم.
گلشیری، هوشنگ. 1388. باغ در باغ، (مجموعه مقالات) جلد1؛ تهران؛ نیلوفر، چاپ سوم.
کادن، جی. ای. 1386. فرهنگ ادبیات و نقد؛ تهران؛ شادگان، چاپ دوم.
گِرن، ویلفرد. 1376. مبانی نقد ادبی؛ ترجمه فرزانه طاهری؛ تهران؛ نیلوفر، چاپ اول.
مندنی­پور، شهریار. 1389. کتاب ارواح شهرزاد، سازه­ها، شگردها و فرم­های داستان نو؛ تهران؛ ققنوس، چاپ سوم.
میرعابدینی. حسن. 1377. صد سال داستان نویسی ایران. (3 جلدی)؛ تهران؛ چشمه، چاپ اول. 
نجدی، بیژن. 1390. دوباره از همان خیابان­ها؛ تهران؛ مرکز، چاپ هشتم.
نجدی، بیژن. 1391. یوزپلنگانی که با من دویده­اند؛ تهران؛ مرکز، چاپ هفدهم.
وستلند، پیتر. 1371. شیوه­های داستان­نویسیی؛ ترجمۀ محمدحسین عباسپور تیمجانی؛ تهران؛ مینا، چاپ اول.