ارتباطات غیرکلامی در گلستان سعدی

نویسندگان

1 استادیار زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه زابل

2 دانشجوی کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه زابل

چکیده

 ارتباط غیرکلامی یکی از راه­های ایجاد ارتباط در بین ما انسان­ها است. در این نوع ارتباط، عنصر کلام دخالتی در انتقال پیام ندارد. ارتباط غیرکلامی گاه آن­چنان مؤثر می­باشد که حتی نسبت به ارتباط کلامی از اهمیت بیشتری برخوردار می­شود. کاربرد این شیوه از انتقال پیام، در جهت انتقال ارزش­های اخلاقی و تربیتی، از دیرباز در بین ادیبان ما شناخته شده بوده است. سعدی از جملۀ ادبایی است که در کتاب گلستان خود به کاربرد این شیوه عنایت ویژه­ای داشته است. در این مقاله که با هدف شناخت هر چه بهتر پیوند ارتباطات غیر کلامی و مقولۀ تعلیم و تربیت در گلستان سعدی، و به روش تحلیلی- توصیفی به رشته تحریر درآمده، تلاش گردیده است تا انواع ارتباطات  غیرکلامی در گلستان سعدی مشخص شود. لذا ارتباطات غیرکلامی در این کتاب در هفت مبحث: زبان بدن و رفتار، چهره (گریه، خنده، نگاه، عصبانیت، زیبایی)، صداها، نمادها و نشانه­ها، طعم­ها، عطر و بو، و پیام­های نوشتاری طبقه­بندی و تحلیل گردید. نتیجۀ این تحقیق نشان از کاربرد آگاهانۀ این روش در جهت انتقال پیام­های اخلاقی و تربیتی در گلستان سعدی دارد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Non-verbal Communication in Sa'di’s Golestan

نویسندگان [English]

  • Ali Reza Mahmoudi 1
  • Gholam Reza Abdi 2
1 Assistant Professor of Persian Language and Literature Department, University of Zabol
2 MA Student of Persian Language and Literature, University of Zabol
چکیده [English]

Non-verbal communication is a way to establish communication among us. In this type of communication, the verbal element is not involved in the transmission of the message. Non-verbal communication is so effective which sometimes becomes even more important than verbal communication. Our belletrists have long been familiar with how to apply this method of transmitting messages in order to transfer moral and educational values Sa'di is one such belletrist who has paid special attention to this method in his book Golestan. This descriptive-analytical article which aims to better understand the link between non-verbal communication and education in Sa'di’s Golestan, tries to identify types of non-verbal communication in Golestan. Therefore, non-verbal communication is classified into seven categories: body language and behavior, appearance (cry, laugh, look, anger, and beauty), sounds, symbols and signs, flavors, perfumes and odors and were analyzed accordingly. The result of this research shows that this method is used consciously in Sa'di’s Golestan to transmit ethical and educational messages.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Non-Verbal Communication
  • Didactic literature
  • Sa'di's Golestan
- قرآن کریم
- باقری خلیلی، علی­اکبر، و زُلیکانی، مرضیه، (1394)، «تحلیل سیاسی زبان بدن در تاریخ بیهقی»، متن­پژوهی ادبی، ش65، صص79-99.
- برکو، رُی ام؛ اندرو دی، ولوین؛ و دارلین آر، ولوین، (1386)، مدیریت ارتباطات(فردی و عمومی)، ترجمۀ سید محمد اعرابی و داود ایزدی، تهران: دفتر پژوهش­های فرهنگی.
- بهرامی کمیل، نظام، (1388)، نظریۀ رسانه­ها (جامعه شناسی ارتباطات)، چ1، تهران: کویر.
- جعفری، سید ابراهیم، (1392)، «تحلیل ارتباط غیرکلامی در داستان سمک عیار»، پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شیراز.
- جمشیدی، زهرا، (1391)، «بررسی و تحلیل رفتارهای غیرکلامی در آثار داستانی هوشنگ گلشیری»، پایان­نامه کارشناسی ارشد، پژوهشکدۀ ادبیات دانشگاه رازی کرمانشاه.
- حاجتی، سمیه، (1389)، «تحلیل ارتباطات غیرکلامی در داستان­های مصطفی مستور»، پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه گیلان.
- دانشگر، محمد، (1386)، «نقش ارتباطات غیرکلامی در داستان­پردازی مولانا»؛ فصلنامه پژوهش­های ادبی، شمارۀ 16، صص:115-136، 1386.
- دانشور، سیمین، (1375)، شناخت و تحسین هنر، چ1، تهران: کتاب سیامک.
- دهخدا، علی اکبر، (1373)، لغت نامه، ج 12، تهران، دانشگاه تهران.
- راپاپورت، آموس، (1384)، معنی محیط ساخته شده، رویکردی در ارتباط غیرکلامی، ترجمۀ فرخ حبیب، چ1، تهران: پردازش و برنامه­ریزی شهری.
- رضی، احمد و حاجتی، سمیه، (1390الف)، «رمز گشایی از رفتارهای غیرکلامی در داستان روی ماه خداوند را ببوس»؛ پژوهش­نامه زبان و ادب فارسی (گوهر گویا)، س5، ش2، صص:65-88.
-رضی، احمد و حاجتی، سمیه، (1390ب) «تحلیل نشانه­های ارتباطات غیرکلامی در داستان دو دوست»، مطالعات ادبیات کودک، ش3، صص91-114.
- ریچموند، ویرجینیا، و مک­کروسکی، جیمز سی، (1388)، رفتارهای غیرکلامی در روابط میان فردی، ترجمه فاطمه سادات موسوی و ژیلا عبدالله­پور، تهران: دانژه.
- زاده محمدی، علی، (1381)، کاربردهای موسیقی درمانی، چ1، تهران: اسرار دانش.
- سعدی، مصلح­الدین، (1373)، گلستان، تصحیح غلامحسین یوسفی، چ3، تهران: خوارزمی.
- شمیسا، سیروس، (1372)، بیان، چ3، تهران: فردوس.
- فرگاس، جوزف. پی، (1379)، روانشناسی تعامل اجتماعی، رفتار میان فردی، ترجمة خشایار بیگی و مهرداد فیروزبخت، تهران: ابجد.
- فرهنگی، علی­اکبر، (1373)، ارتباطات انسانی؛ ج1، تهران: تایمز.
- فرهنگی، علی­اکبر، (1375)، ارتباطات غیر کلامی، چ1، میبد: دانشگاه آزاد اسلامی.
- فرهنگی، علی­اکبر، و فرجی، حسین، (1388 و1389)، «زبان بدن از نگاه مولانا در مثنوی معنوی»، فرهنگ و ادب، ج2، ش9، صص429-462.
- کاتلر، جفری، (1380)، زبان اشک­ها (نگاهی روانشناختی به گریستن)، ترجمۀ طاهره جواهرساز، چ1،  تهران: جوانه رشد.
- کریمی، عبدالعظیم، (1380)، الگوی نمادین و غیرکلامی در تعلیم و تربیت نامریی، چ1، تهران: منادی تربیت.
- کول، کریس، (1383)، موفقیت در ارتباط، ترجمۀ وجیهه ابراهیمی، ج1، چ1، اصفهان: طرح جامع پارسیان.
- مشرف، مریم، (1389)، جستارهایی در ادب تعلیمی ایران، چ1، تهران: سخن و دانشگاه شهید بهشتی.
- محمدی، محمدهادی، (1378)، روش­شناسی نقد ادبیات کودکان، چ1، تهران: سروش.
- نیکدار اصل، محمدحسین، و احمدیانی­پی، محمدهادی، (1395)، «تحلیل ارتباطات غیرکلامی در بوستان سعدی»، مجلۀ شعر پژوهی (بوستان ادب)، س8، ش1، صص181-210.
- وود، جولیاتی، (1384)، ارتباطات میان فردی (روانشناسی تعامل اجتماعی)؛ ترجمۀ مهرداد فیروزبخت، چ2، تهران: سهر کتاب و مهتاب.
-Windle, Rod & Warren, Suzanne (2011). "Communica Srills": http://www.directionservice.Org/cadre/section.cofom
Segal, Jeanne (2011) The Language of Emotional Intelligence. Amazon.com.