تحلیل سیر سفر خیالی بر مبنای نظریه‌ «سفر قهرمان درون» پیرسون و کی مار

نویسندگان

1 دانشیار زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه قم

2 دانشجوی دوره دکتری زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه قم

چکیده

در قرن بیستم هم‌زمان با تحول در خوانش آثار ادبی، ­ در قرن بیستم هم‌زمان با تحول در خوانش آثار، نظریه­های روان‌شناختی، با هدف بازنمایی چگونگی تکوین شخصیت­های داستان ارائه شد؛ که از رهگذر همین فرایند؛ یکی از این نظریه­ها، نظریه­­ی کهن‌الگوی «سفر قهرمان درون» است که کارول پیرسون و هیوکی کی­مار با تلفیق آرای یونگ با نظریه­های اسطوره­شناختی، در این جهت، ارائه دادند. بر مبنای این نظریه سفر قهرمان برای رسیدن به فردیت ضمن عبور از سه مرحله با دوازده کهن­الگو روبه‌رو می­گردد؛ که پشت سرنهادن هر یک از این کهن­الگوها نقش بارزی در تعالی و کمال او دارند داستان «گنبد فیروزه» ازجمله داستان­های هفت‌پیکر نظامی گنجه­ای است که با داشتن قابلیت مطالعاتی بر اساس نقد کهن­الگوی «سفر قهرمان درون»، قابل‌بررسی است. در این داستان، طبق نقد کهن‌الگویی مطرح‌شده‌ی پیرسون و کی مار، قهرمان داستان «ماهان»، پس از گذر از دنیای عادی، به سرزمین ناشناخته­ای تشرف می­یابد و رهاورد آن شخصیت دگرگونه‌ای است که در خضر نبی تجلی می­یابد. ازاین‌روی در این مقاله کوشش می­شود، ضمن تطبیق مراحل گذر قهرمان از مراحل مختلف «کهن‌الگوی سفر قهرمان پیرسون و کی­مار» در داستان «ماهان کوشیار»، میزان این انطباق و همچنین نقش­هایی که هر یک از شخصیت­ها در این داستان ایفا می­کنند بر اساس این نقد، بررسی گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of the Hero's Imaginary Journey in Sky (turquoise dome) Based on the Theory of Pearson & Kimmar’s "the Inner Hero's Journey

نویسندگان [English]

  • Mohammad Fouladi 1
  • Maryam Rahmani 2
1 Associate Professor of Persian Language and Literature, University of Qom
2 PhD Candidate of Persian Language and Literature, University of Qom
چکیده [English]

"Journey heroism" is phase that each character spending throughout his/her live. This metamorphosis and changing is as result of changes in their personality and life situation that in mystical insight it is called the final stage of spirituality and in psychological ideas is named individuality which the hero by passing of mental process achieves to final stage of spirituality.
In the twentieth century Simultaneous with the evolution in reading of literary works, psychological theories with purpose of representation of how the characters of stories were developed that cause the process one of this theories is classic theory of “the inner Hero's Journey" which Carol Pearson and Hioki Kimmar present it by combining the votes of Jung with mythological theories. According this idea hero's Journey to achievement to individuality also while he is passing three phase facing with twelve ancient pattern that passing every one of them is important role in achievement to his perfection.
 The story of "Gonbad e firuzeh" (turquoise dome) is one of seven story The Seven Beauties(Haft Peykar) of Nizami Ganjavi that can be studying according with criticism of ancient pattern of the inner Hero's Journey. In this story, according with criticism of ancient pattern presented by Pearson and Hioki Kimmar; hero Mahan after passing the ordinary world lands to unknown world that result of this is metamorphic character that is manifested in Khidr. So in this article, we try to the matching process through the various stages hero related to pattern presented by Pearson and Hioki Kimmar; at same time reviewing this phase in Mahan Kooshya story, and level of adaptation as well as roles of each Character every story based on criticism of ancient pattern of the inner Hero's Journey.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Imaginary Journey
  • Gonbad e Firuzeh (Turquoise Dome)
  • the Inner Hero's Journey
  • Mahan
  • Pearson and Kimmar
- الیاده، میرچا (1372) رساله در تاریخ ادیان، ترجمه­ی جلال ستاری، تهران، انتشارات سروش
- باخرزی، ابوالمفاخر یحیی (1345) اوراد الاحباب و فصوص الآداب ج2،به کوشش ایرج افشار، انتشارات دانشگاه تهران.
- بری، مایکل (1385) تفسیر هفت پیکر، ترجمۀ جلال علوی نیا، تهران، نشر نی، چاپ اول.
- بهار، مهرداد (1376) از اسطوره تا تاریخ تهران، نشر چشمه
- پیرسون، کارول و هیو. کی مار (1390) زندگی برازنده­ی من، مؤثرترین راهکارهای تحلیل خویشتن و غنی­سازی ارتباط با دیگران، ترجمه­ی کاوه نیری، تهران، بنیاد فرهنگ زندگی.
- جانسون، رابرت (1387) اسطوره­ی جام مقدس، ترجمه­ی رضا بنی­صدر، تهران، فرگان
- سجادی، سید جعفر (1339) فرهنگ اصطلاحت عرفانی، تهران، انتشارات بوذرجمهر، چاپ اول
- شوالیه، ژان و گربران، آلن (1385) فرهنگ نمادها ج4، ترجمه­ی سودابه فضایلی، تهران، جیحون، چاپ سوم.
- کروتکف، جورج (1384) رنگ و عدد در هفت پیکر، ترجمه­ی هاشم بنا پور، فصلنامۀ فرهنگستان هنر، زمستان
- نظامی گنجوی، الیاس بن یوسف (1390) خمسه نظامی، هرمس، تهران، چاپ سوم
- هال. اس.کالوین و نوردبای، رنون جی (1375) مبانی روان­شناسی تحلیلی یونگ، ترجمه محمد حسین مقبل، تهران، انتشارات جهاد دانشگاهی.
 -رستگار فسایی، منصور (1383) پیکرگردانی ­در اساطیر، تهران، پژ­وهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، چاپ اول.
-کمپبل، جوزف )1386( قهرمان هزارچهره، ترجمة شادی خسروپناه، مشهد، نشر گل آفتاب.
- کمپبل، جوزف (1389) قدرت اسطوره،ترجمه­ی عباس مخبر،نشر مرکز،تهران.چاپ ششم.
- گرین، ویلفرد و دیگران (1385) مبانی ­نقد ادبی، ترجمه فرزانه طاهری، تهران، انتشارات نیلوفر، چاپ چهارم.
- مورنو، آنتونیو (1380) «عقاید یونگ در باب شر»، ترجمۀ داریوش مهرجویی، مجلۀ روان­شناسی دین، سال اول، ش 7 و 8.
- نیری، محمد یوسف (1385) سیمرغ در جلوه­های عام و خاص، مجلۀ علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز، دورۀ 25، شمارۀ 3، پاییز، پیاپی 48، ص 235-215
- هندرسن، جوزف ل (1359) اساطیر باستانی و انسان امروز، ترجمۀ ابوطالب صارمی، تهران، امیرکبیر، چاپ دوم
- یونگ، کارل گوستاو (1377) انسان و سمبل­هایش، ترجمۀ محمود سلطانیه، تهران، جامی
Berry, Michael (2006) Interpretation of the Seven Characters, Translated by Jalal Alavi Nia, Tehran, Najran Ney, First Edition
Brown John, L. & Cerylle A. Moffett (1999) The Heros Journey: How Educators Can Transform Shools and Improve Learning. Alexandria: Virginia Usa
Brown John, L. & Cerylle A. Moffett (1999) The Heros Journey: How Educators Can Transform Shools and Improve Learning. Alexandria: Virginia Usa
Campbell, Joseph (1386) Hero of the Thousand Mind, Translated by Shady Khosrowpanah, Mashhad, Flower Show
Eliadeh, Mirza (1372) A Thesis in Religion, Translated by Jalal Sattari, Tehran, Soroush Publication
Ganjavi military, Elias bin Joseph (2011) Khamseh military, Hermes, Tehran, Third edition
Green, Wilfred and others (2006) Literary Principles, Translated by Farzaneh Taheri, Tehran, Niloufar Publication, Fourth Edition.
Henderson, Joseph L (1359) Ancient Mythology and Humanity Today, translation by Abu Talib Saremi, Tehrani Amirkabir, Second Edition
Jamimar Publishing, First edition
Johnson, Robert (2008) Mythology of the Holy Grail, translated by Reza Banisadr, Tehran, Faragh
Jung, Carl (1990) The Psychological Aspects of the Kore in the Archetypes and the Collective Unconscious. Trans. R. F. C. Hull. Pt.10.New York: Bollingen Foundation Inc
Jung, Carl (1990) The Psychological Aspects of the Kore in the Archetypes and the Collective Unconscious.Trans.R.F.C.Hull.Pt.10. New York: Bollingen Foundation Inc
.Kennedy. X. j Dana. Gioia and mark Bauerlein (2009) Hand book of litarye language Thery. Edition 2.pearson/ lngman
Kennedy. x. j Dana. Gioia and mark Bauerlein (2009) Hand book of litarye language Thery. Edition 2.pearson/ lngman
Knight, Jean and Greben, Allen (2006) Culture of Symbols G 4, translated by Soodabeh Fazaheli, Tehran, Gihon, Third Edition
Krötkova, George (2005) Color and number in seven bodies, Hashemin Banapour translation, Journal of the Academy of Arts, winter
Moreno, Antonio (2001) "Jung's Thoughts on Evil," by Dariush Mehrjui, Journal of Psychology of Religion, first year, 7th and 8th centuries
Nayeri, Mohammad Yousef (2006) Simorgh in public and special effects, Journal of Social Sciences and Human Sciences, University of Shiraz, Volume 25, Number 3, Autumn, Successive 48 pp. 235-215
Persian literature, Tehran, Human Sciences and Studies and Culture, Fourth Edition
Rastgagh Fazaee, Mansour (2004) Pikhraderani, in the mythology, Tehran, The Peoples of Humanities and Cultural Studies, First Edition.
Sajjadi, Seyyed Ja'far (1339) The mystical mystic culture, Tehran, Bazar
Spring, Mehrd Ed (1997) from myth to the history of Tehran, Cheshmeh publishing house
Yong, Karl Gustavo (1377) Man and his symbols, translations of Mahmoud Soltanieh, Tehran, Jami