نویسندگان

1 دانشجوی دکتری دانشگاه لرستان

2 دانشیار زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه لرستان

چکیده

اقوام هند و ایران از دیرباز دارای مشترکات فرهنگی بوده­اند. بررسی تطبیقی شخصیت­ها و کارکردهای آنها در داستان­های سیاوش و رامایانا، گویای بخشی از این فرهنگ مشترک است. از جمله عناصر مشترک این دو داستان، کنش­ها و ویژگی­های مشترک شخصیت­هاست. در این پژوهش به روش توصیفی- تحلیلی کوشیده­ایم شخصیت­های دو داستان مذکور را بر اساس ویژگی­ها و کنش­های مشترک تطبیق دهیم. با تکیه بر این هدف، به این نتیجه رسیدیم که شخصیت­هایی مانند سیاوش و رام در وفاداری به پدر، دنیاگریزی و...، سودابه و کیکئی در نیرنگبازی، حسادت، دشمنی با ناپسری و...، کاووس و جسرت در دودلی میان زن و فرزند، گیو و هنومان در بیباکی، تنهایی رفتن به درون دشمن و گذشتن از آب، افراسیاب و راون در قدرت­طلبی و جهان­آشوبی، فرنگیس و سیتا در گرفتار شدن به وسیلۀ افراد ستمگر، کیخسرو و لو و کش در بالیدنشان در جای دیگر و بازگشت به وطن و پیران و والمیکی در خردورزی و نگهداری از شاهزادگان به هم شباهت دارند. 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Comparative Study of Characters and their Functions in Siavoosh and Ramayana

نویسندگان [English]

  • Yousof Ali Beiranvand 1
  • Qasem Sahrai 2
  • Ali Heydari 2
  • Mohammad Reza Hasani Jalilian 2

1 PhD Candidate of Persian Language and Literature, University of Lorestan

2 Associate Professor of Persian Language and Literature, University of Lorestan

چکیده [English]

The Iranian and Indian people from long time till here have been accepted as two nations with common culture and common ideas. This issue brings with itself originality of both. Both of Ramayana and Sivash come to existence based on this common culture. One of exact and important common part in these stories is similarity of action and characters features. In this paper with descriptive and analytical approach we tried to lunch new analysis based on characters and their action. With this approaches we come to this goal that characters like Siavoosh and Ram in faithfulness and Soodabeh and Keieki in deceitfulness and jealousy and hostility with son and also Kavoos and Jesret in hesitancy and Give and Hanooman in braveness and loneliness in front enemy and passing the water and Afrasyab in authority and hostility and Frangis and Sita in tangle of enemy and Kikhosroo and Loo and Kash in the way of their home and also Valmici in wisdom are all as same as each other.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ramayana
  • Siavoosh
  • Ram
  • Sita
  • Soodabeh
- اتونی، بهروز. (1389). «رمزگشایی اسطوره­شناسی از ناسوزندگی سیاوش بر بنیاد اسطوره­های زردشتی». مجلۀ ادب­پژوهی. شماره 12. تابستان 89. صص 63- 53.
- اسلامی ندوشن، محمدعلی. (1376). زندگی و مرگ پهلوانان در شاهنامه. تهران: نشر آگاه.
- امامی، نصرالله؛ نصیری­پور، زهرا. ( 1388). «مشترکات آیینی قوم هند و ایرانی و ریشه­های کهن آن». مجلۀ مطالعات ایرانی دانشگاه شهید باهنر کرمان. سال هشتم. شمارۀ 16. صص 88- 73.
- بگلی، فیل. (بی تا). چگونه مذاکره کنیم؟ ترجمه: رضا افتخاری و شهرزاد انورخواه. (1385). مشهد: انتشارات بامشاد.
- بهار. مهرداد. (1381). پژوهشی در اساطیر ایران. چاپ چهارم. تهران: انتشارات آگاه.
- پراپ، ولادیمیر پاکوولویچ. (1386).ریخت­شناسی قصه­های پریان. ترجمه: فریدون بدره­ای. چاپ دوم. تهران: توس.
- خالقی­مطلق، جلال. (1388). سخنهای دیرینه (مجموعه مقاله دربارۀ فردوسی و شاهنامه). به کوشش علی دهباشی. تهران: نشر افکار.
- خجسته، فرامرز؛ حسنی­جلیلیان، محمدرضا. (1389). «تحلیل داستان سیاوش بر بنیاد ژرف ساخت الهۀ باوری و ایزد گیاهی». مجلۀ تاریخ ادبیات. شماره 64. صص 96- 77.
- دماوندی، مجتبی؛ فراشاهی نژاد، یاسر. (1390). «مقایسۀ داستان سیاوش در شاهنامه با داستان شیر و گاو در کلیله­ودمنه». مجلۀ مطالعات ایرانی. سال 10. شماره 20. صص 130- 111.
- دورانت، ویلیام. (1384). تاریخ تمدن (مشرق گاهواره تمدن). جلد اول. ترجمه: احمد آرام، عسکری پاشایی، امیرحسین آریانپور. چاپ دهم. تهران: انتشارات علمی فرهنگی.
- دوستخواه، جلیل. (1380). حماسۀ ایرانی. یادمانی از فراسوی هزاره­ها. تهران: آگاه.
- راسل، برتراند. (1385). قدرت. ترجمه: نجف دریابندری. چاپ چهارم. تهران: انتشارات خوارزمی.
- ساعتچی، محمود. (1382). روانشناسی کار. چاپ دوازدهم. تهران: نشر ویرایش.
- سرامی، قدمعلی. (1378). از رنگ گل تا رنج خار. چاپ سوم. تهران: انتشارات علمی و فرهنگی.
- سن، ک. م. (1354). آیینهای هندو. ترجمه: عسکری پاشایی. تهران: انتشارات جهان کتاب.
  - شاتوک، سیبل. (1385). دین هندو. ترجمه: حسن افشار. چاپ دوم. تهران: نشر مرکز.
- شرکت مقدم، صدیقه. (1388). «تطبیقی مکتب­های ادبیات». مجلۀ مطالعات ادبیات تطبیقی. سال 3. شمارۀ 12. صص 71- 51.
- شیخ­حسینی، زینب؛ خلیلی­جهانتیغ، مریم. (1393). «تحلیل ساختار داستان سیاوش و دو داستان رامچندر و سدنوا در هند». فصلنامۀ مطالعات شبه قاره دانشگاه سیستان و بلوچستان. سال 6. شمارۀ 21. زمستان 93. صص 98- 79.
- عادل­فر، باقرعلی؛ امین­پور، صالح. (1394). تاریخ تمدنهای مشرق زمین. تهران: پیام نور.
- عبود، عبده. (1999). «الأدب المقارن و الاتجاهات النقدیه الحدیثه». عالم الفکر. کویت. شمارۀ 1. جلد 28. صص 302- 265.
- فردوسی، ابوالقاسم. (1386). شاهنامه. براساس چاپ مسکو. به کوشش سعید حمیدیان. جلد سوم. تهران: انتشارات قطره.
- قرایی، فیاض. (1385). ادیان هند. چاپ اول. مشهد: انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد.
- کویاجی، جهانگیر کوورجی. (1371). پژوهشهایی در شاهنامه. گزارش و ویرایش جلیل دوستخواه. چاپ اول. تهران: انتشارات زنده رود.
- گزیدۀ ریگ ودا. (1367). ترجمه: سیدمحمدرضا جلالی­نائینی. چاپ دوم. تهران: نشر نقره.
- گویارد، ماریوس فرانسوا. (1956). الأدب المقارن. ترجمه: محمد غلاب. قاهره: لجنه البیان العربی.
- گیمن، ژاک دوشن. (1384). «جهان ایرانی» چاپ شده در مجموعه مقالات اسطوره و حماسه در اندیشۀ ژرژ دومزیل. ترجمۀ جلال ستاری. چاپ دوم. تهران : نشر مرکز.
- مرادی کوچی، سکینه. (1390). «بررسی عنصر داستانی دسیسه در داستان سیاوش». فصلنامۀ پژوهش زبان و ادبیات فارسی. شمارۀ 22. پاییز 90. صص 18- 1.
- مسکوب، شاهرخ. (1351). سوگ سیاوش. چاپ دوم. تهران: انتشارات خوارزمی.
- معین، محمد. (1338). مزدیسنا در ادب پارسی. تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
- نحوی، اکبر؛ امینی، علی. (1392). «سیاوش و سودابه (بررسی تطبیقی موارد مشابه در اساطیر و ادبیات ملل)». مجلۀ شعرپژوهی دانشگاه شیراز. سال 5. شمارۀ اول. بهار 82. صص 166- 139.
- والمیکی و داس، تلسی. (1379). رامایانا. ترجمه: امرسنکهه و امرپرکاش. چاپ اول. تهران: مؤسسه فرهنگی، هنری، سینمایی الست فردا.
-کمبل، جوزف (1384). قدرت اسطوره. ترجمه: عباس مخبر. چاپ سوم. تهران: نشر مرکز.
- Balapure, K. M, Maheshwari, J. K & Tandon, R. K. (1986). "Plants of Ramayana". Ancient of Life. Vol No. VII No. October 1987: 76 – 84.
- Jacob, K.S, Krishna, Gopala. (2003). "The Ramayana and Psychotherapy". Indian Journal of Psychiatry. 45: 200- 204.
- Muniapan, Balakrishnan, Satpathy, Bisawjit. (2010). "Ancient indian wisdom for managers". Int. J. Indian and Business Management, Vol. 3, no, 6: 645- 668.