چکیده

در این مقاله، نخست فرمولهای تعیین حجم نمونه، با توجه به شیوه نمونه‌گیری(تصادفی، طبقه‌ای)ماهیت متغیرها(اسمی، رتبه‌ای، کسری و فاصله‌ای)و وضعیت جامعه مورد مطالعه(محدود و نامحدود)معرفی و تشریح می‌شوند.سپس با استفاده از یک مثال از یک تحقیق جامعه شناختی در 34 روستای دارای«مروج امور دام»شهرستان نیشابور، چگونگی تعیین حجم نمونه در حالت نمونه‌گیری طبقه‌ای-که از دشوارترین شیوه‌های تعیین حجم نمونه می‌باشد-به تفصیل توضیح داده می‌شود.شایان ذکر است که با فراگیری نحوه دست‌یابی به حجم نمونه در حالت نمونه‌گیری طبقه‌ای، یک محقق قادر خواهدبود تا سایر فرمولهای تعیین حجم نمونه در دیگر روشهای نمونه‌گیری را نیز به راحتی به کارگیرد و از این طریق بر غنای علمی پژوهش بیفزاید.