چکیده

این پژوهش برای یافتن جواب به سئوال آیا استفاده از الگوی پیش سازمان دهنده به طور معنی‌دار موجب یادگیری مطالب درس روانشناسی می‌گردد؟انجام گرفت.در این روند 134 نفر از دانش‌آموزان دختر و پسر سال چهارم ادبیات و علوم انسانی به طور خوشه‌ای انتخاب و سپس به روش تصادفی در طرح چهار گروهی سولومون قرار گرفتند.برای سه فصل از مطالب کتاب درسی پیش سازماندهنده‌ای طراحی گردید.مطالب درسی به گروههای‌آزمایشی با پیش سازماندهنده و گروههای کنترل با روش سنتی(سخنرانی) تدریس گردید.تحلیل واریانس دو سویه در نمرات پس آزمون چهار گروه مورد مطالعه‌ (73/8 F، df، 005/0P) نشان داد که میزان یادگیری در گروههای آزمایشی به طور معنی‌دار بیشتر از گروههای کنترل بود.بدین ترتیب بر مبنای این یافته به دبیران، اساتید و سایر مدرسان توصیه می‌شود که در ابتدای هر فصل از کتاب پیش سازماندهنده‌هایی از همان فصل را طراحی کنند.