چکیده

آنچه در این گفتار تحت عنوان«دیدگاه هنری تولستوی»عرضه می‌گردد عمدتاگزیده نظراتی است که تولستوی در مقاله«درباره هنر»و در کتابش هنر چیست؟بیان کرده است.و نیز در تهیه این نوشته از آراء تنی چند از صاحب‌نظران، بویژه ایلمرماد) Aylmer-maud (، 1973 مترجم انگلیسی هنر