چکیده

موضوع مورد بحث در این مقاله نکات جالب«آیه‌ی 56 سوره احزاب»است؛یعنی سعی بر این بوده است که نکات قابل توجه موجود در این آیه‌ی شریف، مجمل و مبتنی بر آرای مذکور در تفاسیر روشن شود.نخست نظر قرآن و انعکاس آن در تفاسیر، در باب رفقت منزلت و عظمت رسول اکرم(ص)، در پیشگاه خدا، بهاختصار ذکر شده، سپس موضوع قابل توجه تداوم درود و سلام پروردگار سبحان بر روان رسول گرامیش مطرح شده است و کیفیت درود و سلام خدا، فرشتگان و مؤمنان بر روان آن بزرگوار، مطابق نظریات مفسران بزرگ به دنبال آنها آمده است و گفته‌ایم که لازم است همراه نام پیامبر و اهل بیت مکرمش، درود و سلام باشد.