چکیده

در میان مباحث مختلف علوم قرآنی، بحث از مکاتب و روشهای تفسیری، جایگاه مهمی دارد.تفسیر اثری یکی از آن روشهاست که پیدایش آن به تاریخ تدوین حدیث مربوط است.سابقه این روش تفسیری به عصر پیامبر(ص)برمی‌گردد، چون طبق نص قرآن کریم، پیامبر گرامی اسلام نخستین مصر و شارح قرآن می‌باشد.خداوند در قرآن می‌فرماید:«و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم و لعلهم یتفکرون» 1 این مقاله تلاشی است در جهت نشان دادن چهره‌ای روشن از این روش تفسیری، و دگرگونی‌هایی که این روش در طول نزدیک به دو قرن اول هجری، به خود دیده است.