چکیده

شمار قابل توجهی از دانشجویان ایرانی، در زمینه ساختن جملات مرکب فرانسه با استفاده از معادلهای حرف ربط«که»، با دشواریهای بسیاری مواجه می‌باشند.نگارنده، ضمن مطالعه و ارزیابی نتایج تمرینهایی که بر اساس روش سنتی«تک ساختی»و نیز روش نوین«سمعی و بصری»انجام می‌شود، بر آن است تا راه سومی بیاید که مبتنی بر روش«مقایسه دو جانبه»است.