از شناخت «که» در فارسی تا ساخت معادل های آن در زبان فرانسه

چکیده

شمار قابل توجهی از دانشجویان ایرانی، در زمینه ساختن جملات مرکب فرانسه با استفاده از معادلهای حرف ربط«که»، با دشواریهای بسیاری مواجه می‌باشند.نگارنده، ضمن مطالعه و ارزیابی نتایج تمرینهایی که بر اساس روش سنتی«تک ساختی»و نیز روش نوین«سمعی و بصری»انجام می‌شود، بر آن است تا راه سومی بیاید که مبتنی بر روش«مقایسه دو جانبه»است.