چکیده

زبان وسیلهء ارتباط انسانها با یکدیگر است.هر زبانی ویژگیهایی دارد که ممکن است با زبانهای دیگر مشترک باشد.هدف اصلی در این مقاله مقایسهء ساختار زبان فرانسه با برخی از زبانهای زندهء دیگر از جمله فارسی،انگلیسی و ترکی است. با در نظر گرفتن این واقعیت که زبان فرانسه از لاتین مشتق شده است، برای بررسی تازیخ زبان فرانسه باید معادلهای لاتین نیز در این مقایسه آورده‌ شود.از طریق مقایسهء معادلهای زبانهای یاد شده،علاقه‌مندان می‌توانند اشتراکات و اختلافات زبان فرانسه را با زبانهای دیگر دریابند.باید توجه داشت‌ که اختلافات و اشتراکات ساختاری این زبانها بسیار زیاد است؛در این جا به‌ بررسی سیستم صرف افعال و حالتهای اسم از طریق مطالعهء همزمانی‌ ( euqinorhcnys )در محدودهء قرن حاضر می‌پردازیم.