چکیده

در اعصار پیشین واژه‌ها و اصطلاحات بسیاری از زبانهای مختلف‌ وارد زبان فارسی شده است.واژه‌های دخیل در زبانهای ایرانی پیش از اسلام‌ بیشتر از زبانهای آرامی،یونانی و هندی بوده است.در حالی که در دورهء پس از اسلام،بیشترین این واژه‌ها از عربی،ترکی،مغولی و زبانهای اروپایی وارد زبان‌ فارسی شده است. هجوم و سلطهء سیاسی مغولان موجب ورود عناصر زبان متعددی از زبانم این قوم غالب در زبان ایرانیان گردید.ورود کلمات نامأنوس و غریب‌ مغولی از صحنهء سیاست و ادارات دولتی به متون نظم و نثر ادبی موجب دشواری‌ و در نتیجه مهجور ماندن منابعی است که مشحون از این قبیل اصطلاحات هستند. ولی چون متون این دوره بویژه از جهت شناخت وقایع تاغریخی و ویژگیهای‌ ساختاری جامعهء ایرانی در آن روزگار حائز اهمیت وافری هستند،در این مقاله‌ کوشش شده است تا دربارهء برخی از آن واژه‌ها و اصطلاحات مغولی توضیحاتی‌ داده شود.