چکیده

در یک نمونه 47 نفری از بیماران سرپائی مبتلا به وسواس بی‌اختیاری، ارتباط نشانگان وسواس-بی‌اختیاری با مولفه‌های اضطراب،افسردگی و گسیخته ریختی مورد بررسی قرار گرفت.ارتباط نشانگان وسواس-بی‌ اختیاری و گسیخته ریختی معنی‌دارتر از ارتباط نشانگان وسواس-بی‌اختیاری‌ با اضطراب و افسردگی بود و در پیش‌بینی نشانه‌های این اختلال گسیخته‌ ریختی(مولفه شناختی)سهم تعین کننده‌تری نسبت به دو مولفه دیگر داشت.

کلیدواژه‌ها