چکیده

شخص‌ مذاکره کننده نیز باید متصف به صفت‌های معین و مشخص باشد که در صورت‌ جمع آن شرایط سهم به سزائی در جلوگیری از تنش‌های بین‌المللی و پیشرفت‌ آن خواهد داشت.از این رو می‌باید ارزش واقعی و اهمیت مطلوب این روش‌ به صورت مطلوب احراز و ظرافت‌های آن به ضمیمه درک و مقررات آن به‌ صورت صحیح عمل شود.مذاکره به عنوان یکی از روش‌های بین الدول در حل مسالمت‌ آمیز اختلاف‌های بین‌المللی است که به لحاظ برخورداری آن از قدرت تاثیر گذاری مطلوب،مورد اقبال جامعه بین‌المللی است. توسل به این روش،بعضا به عنوان یگانه راه حل و بعضا نیز به عنوان‌ پیش شرط اقدام به سایر طرق حقوقی است.علیرغم تغییرات شگرف در بخش‌های مختلف دیپلماسی که با سیر زمان صورت گرفته است تغییر چندان‌ ملموس و فاحشی در این روش نسبت به زمان گذشته به چشم نمی‌خورد.لیکن‌

کلیدواژه‌ها