چکیده

 در این مقاله،نخست با ذکر اهمیت و جایگاه دوره نوجوانی از دیدگاههای متفاوت،بحران ارزشهای و روند تحول و دگرگونی در ارزشهای‌ نوجوانان،با استناد به نتایج و تحقیقات انجام گرفته در این زمینه،مورد بررسی‌ قرار گرفته و سپس گرایشهای مذهبی و دینی نوجوانان و چگونگی رشد مفاهیم‌ مذهبی در آنان و فرآیند تحول و دگرگونی در اعتقادات مذهبی نوجوانان با توجه‌ به تحقیقات انجام یافته مربوطه مطرح و در پایان پیشنهادهای لازم ارائه شده‌ است.عقاید مذهبی نوجوانان معمولا در سنین 12 تا 18 سالگی شکل مجرد و مجازی به خود می‌گیرد.نظرات مذهبی نیز سهل‌گیرانه‌تر می‌شوند.ظاهرا در تغییر ارزشهای مذهبی هم عوامل فرهنگی و هم عوامل سنی تاثیر دارند. تحقیقات گالوپ نشان می‌دهد که افزایش تفکر صوری و انتزاعی در نوجوانان موجب گسترش درک و فهم آنان از طبیعت مذهب می‌شود همچنین‌ نوجوانان نسبت به موضوعات معنوی علاقه نشان می‌دهند...

کلیدواژه‌ها