چکیده

.افراد مورد مطالعه 329 دختر و 168 پسر از رشته‌های علوم پایه و علوم انسانی مراکز تربیت معلم‌اند که با روشهای نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای و تصادفی خوشه‌ای انتخاب‌ شده‌اند.جمع‌آوری اطلاعات از طریق دو پرسشنامه اطلاعات فردی و تحصیلی‌ و فرم کوتاه عزت نفس کوپر اسمیت که شامل 35 سئوال است صورت گرفت. نتایج به دست آمده،نشان می‌دهد که بین عزت نفس و پیشرفت تحصیلی‌ دانشجویان مراکز تربیت معلم رابطه معناداری وجود دارد.بدین معنا که حداقل‌ با 99 درصد اطمینان می‌توان قضاوت کرد که بین نمره عزت نفس و نمره‌ پیشرفت تحصیلی دانشجویان مراکز تربیت معلم یک رابطه واقعی و معتبر وجود دارد.هرچه نمره عزت نفس دانشجویان بالاتر است انتظار می‌رود که پیشرفت‌ تحصیلی آنان نیز بیشتر باشد. میان عزت نفس دانشجویان دختر و پسر مراکز تربیت معلم تفاوت‌ معناداری مشاهده نشد؛در حالی که بین پیشرفت تحصیلی دانشجویان دختر و پسر مراکز تربیت معلم تفاوت،معنی‌دار است...

کلیدواژه‌ها