چکیده

شطحیات صوفیه خصوصا بایزید بسطامی پرداخت.در حفظ اسرار صوفیه بسیار کوشید و از رازدارترین صوفیان بشمار می‌رود.مریدان بسیاری در مکتب وی‌ تعلیم دیده‌اند.حلاج،شبلی و جریری از جمله شاگردان وی هستند.به سبب‌ نقل و روایت احادیث فراوانی که از وی در بیان نظریات صوفیان بازمانده وی را زبان فاخر تصوف نامیده‌اند.مقاله حاضر مروری بر شرح احوال و آثار جنید بن محمد بن جنید بغدادی صوفی برجسته قرن سوم هجری است،جنید از چهره‌های درخشان‌ تاریخ تصوف اسلامی است.او در زهد و تقوی سرآمد روزگار بود و صوفیه او را شیخ المشایخ و طاووس الفقراء می‌خواندند و بسیار محترم می‌شمردند.جنید در بیان آراء و مبادی صوفیه اهتمام بسیار به کار برد.آثاری که از وی به جا مانده‌ معدود است با این همه وی صوفیی است که بیشترین سخنان از وی روایت شده‌ است.وی موسس مکتب بغداد به شمار می‌رود.او اولین کسی است که به شرح

کلیدواژه‌ها