چکیده

در این مقاله ضمن برآورد خط فقر غذائی برای مناطق شهری و روستائی‌ استان آذربایجان شرقی با استفاده از اطلاعات درآمد و هزینه خانوارهای شهری و روستائی در سال 1374 شاخصهای مهم فقر ارائه شده است.همچنین در این‌ تحقیق با استفاده از سیستم تقاضای هزینه‌های خطی به برآورد کششهای قیمتی‌ و درآمدی اقلام عمده هزینه خانوار پرداخته شده است.گر چه شاخص شکاف‌ فقر به طور سنتی میزان اعتبارات لازم برای ریشه‌کنی فقر را مشخص می‌کند، لکن مطالعه تقاضای مصرفی خانوارها از طریق کششهای درآمدی و قیمتی بیانگر این واقعیت است که خانوارهای فقیر فقط سهم کوچکی از افزایش درآمدشان را به خرید کالاهای خوراکی اختصاص می‌دهند و در نتیجه زدودن فقر غذائی به‌ مراتب مشکل‌تر و پرهزینه‌تر از زدودن فقر مالی خواهد بوددر این مقاله ضمن برآورد خط فقر غذائی برای مناطق شهری و روستائی‌ استان آذربایجان شرقی با استفاده از اطلاعات درآمد و هزینه خانوارهای شهری و روستائی در سال 1374 شاخصهای مهم فقر ارائه شده است.همچنین در این‌ تحقیق با استفاده از سیستم تقاضای هزینه‌های خطی به برآورد کششهای قیمتی‌ و درآمدی اقلام عمده هزینه خانوار پرداخته شده است.گر چه شاخص شکاف‌ فقر به طور سنتی میزان اعتبارات لازم برای ریشه‌کنی فقر را مشخص می‌کند، لکن مطالعه تقاضای مصرفی خانوارها از طریق کششهای درآمدی و قیمتی بیانگر این واقعیت است که خانوارهای فقیر فقط سهم کوچکی از افزایش درآمدشان را به خرید کالاهای خوراکی اختصاص می‌دهند و در نتیجه زدودن فقر غذائی به‌ مراتب مشکل‌تر و پرهزینه‌تر از زدودن فقر مالی خواهد بود

کلیدواژه‌ها