نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسنده

گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

الگوی طراحی شده بر مبنای اقتضای ‌حال نگاهی متفاوت به چراییِ کاربرد ساخت‌های زبانی و آرایه‌های بلاغی در کلام است. در این رویکرد چرایی و علت کیفیت یا چگونگی زبان بررسی و نقش اقتضائات عوامل گوناگون در این زمینه مطالعه می‌شود. و فراتر از دستور و بلاغت، ویژگی‌های کلام و عوامل مؤثر در ایجاد آن و همچنین چگونگی ایجاد آن و چراییِ ویژگی‌های کلام بررسی می‌شود.

در این طرح با دیدی وسیع و بنیادی‌ زمینه‌های مبنایی و مؤثر در ایجاد ویژگی‌های ساختاری و زیبایی‌شناسی زبان تبیین و این امکاناتِ بالفعل و بالقوه در زبان برای کشف و تبیین ویژگی‌های کلام در نظر گرفته می‌شود و حتی گاهی در تحلیل محتوا و مفهوم آن نیز مؤثر است.

این دیدگاه در واقع الگویی زبانی - ‌شناختی است که علل وجود و ایجاد ویژگی‌های زبان را در همۀ حوزه‌های زبانی و بلاغی بررسی می‌کند؛ این بررسی به حوزۀ صوری کلام محدود نمی‌شود؛ بلکه حوزۀ اصلی مطالعه در این نظریه نحوۀ کاربرد امکانات صوری زبان برای مفهوم‌سازی و ایجاد و خلق معنا است. در واقع مطالعۀ ویژگی‌های صوری و ظاهری زبان برای کشف معانی و مفاهیم کلام (هدف اصلی این دیدگاه)، از ملزومات و به‌نوعی ضروریات تلقی می‌شود. این رویکرد بر کاربرد این امکانات زبانی متمرکز است. از سویی نقش آن‌ها را در خلق معانی و مفاهیم بررسی می‌کند و از سوی دیگر نقش معانی و مفاهیم را در تعیین ویژگی‌های ظاهری زبان تبیین می‌کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Analyzing and examining the status of appropriateness of verbal communication factors in the structure and the meaning of speech

نویسنده [English]

  • mahbuobe hemmatiyan

Department of Persian Language and Literature,Faculty of Literature and Humanities,University of Isfahan,Isfahan.Iran

چکیده [English]

Analyzing and Examining the Status of Appropriateness of Verbal Communication Factors in the Structure and the Meaning of Speech
 
Theory of necessity is a different approach to the reason behind linguistic constructs and rhetorical arrays used in speech. Herein, the study focuses on the reason for the quality or state of the language and the role of the requirements of various influential factors. This theory moves beyond grammar and rhetoric and studies the characteristics of speech and factors influencing its creation, besides how and why it is created.
The theory of necessity comprehensively examines the basic and effective contexts in creating the structural and aesthetic features of language. All possibilities in the language are considered for explaining the characteristics of speech and sometimes affect analyzing content and meaning.
This linguistic-cognitive theory studies the reasons for the existence and creation of language features in all areas of language and rhetoric. This analysis is not limited to the formal sphere of speech; Rather, how to use the formal potentials of language in conceptualization and creation of meaning is the main focus of study. In order to discover the meanings and concepts of speech (the main purpose of this theory), studying how these concepts are presented at the appearance level of language is a necessity. The theory focuses on the application of these linguistic possibilities, examines their role in creating meanings and concepts, and explains the role of meanings and concepts in determining the apparent characteristics of language.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Rhetoric
  • Verbal communication
  • Necessity
  • Main factors
  • Effective factors