چکیده

در تاریخ زبان فارسی نقاط ناشناخته‌ای وجود دارند که ادراک و شناخت آنها جز با بررسی متون فارسی در دوره‌های مختلف تاریخی امکان‌پذیر نیست. به همین جهت در پژوهش حاضر، به بررسی ویژگی‌های زبانی متن دانشنامه علایی ابن‌سینا به عنوان یکی از متون مهم نثر فارسی قرن پنجم پرداخته شده است تا علاوه بر آشنایی با آن، سبک و طریقة نوشتار زبان فارسی درآن زمان نیز بررسی شود. برای دستیابی به این هدف، پس از بررسی مطالعات انجام شده بر متون زبان فارسی کلاسیک و معرفی ِآثار فارسی ابن‌سینا، انواع نثرهای فارسی– به ویژه نثر دورة سامانیان - و شیوه‌های واژه‌گزینی ابن‌سینا در حوزه علوم نظری معرفی شده‌اند و سپس داده‌های گردآمده از کتاب دانشنامه علایی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته‌اند.

کلیدواژه‌ها