چکیده

استاد حسن زادة آملی، ادیب، دانشمند و عارف معاصر دارای تألیفات فراوانی در زمینه‎های علمی، ادبی، کلامی و فلسفی و عرفانی می‎باشد . یکی از آثار وی دیوان اشعار است که به سبک شاعران گذشته همچون حافظ، مولوی، شیخ محمود شبستری سروده شده است. قسمت عمدة کتاب وی به عرفان عابدانه و عاشقانه و کشف و شهود اختصاص دارد و مبانی آن بر قرآن ، حدیث و دستورات شریعت استوار است و انسان از دیدگاه این فقیه عارف، به عنوان قلب آفرینش مورد توجّه می‎باشد. عرفان مطرح شده در اشعار و آثار استاد حسن‌زاده، عرفان محض نیست بلکه آمیخته با مباحث کلامی و فلسفی نیز می‎باشد که فهم سخن وی را برای برخی دشوار کرده است.

کلیدواژه‌ها