نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زبان و ادبیات فارسی. دانشگاه گیلان. رشت. گیلان

2 گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه گیلان. رشت. گیلان.

3 گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران

چکیده

زمان در نقد مضمونی یکی از موضوعات اساسی است و از میان منتقدان این حوزه، ژرژ پوله بیش از همه به مؤلفه‌های زمان و مکان توجه دارد. محور اساسی نقد پوله کاوش و بررسی چگونگی ارتباط با دنیای بیرونی است که با تأکید بر مؤلفه‌های زمان و مکان صورت می‌گیرد. تأکید بیدل دهلوی به «زمان» و «صیرورت» و ابعاد معرفت‌شناسی آن چه در مثنوی‌ها و چه در غزلیات از مؤلفه‌های اصلی اندیشه‌ی اوست. بیدل در غزلیاتِ خود از طریق نمادها، تصاویر و استعارات، فضایی سوررئالیستی خلق می‌کند و برداشت متفاوت خود از زمان را که مطابق با جهان‌بینیِ عرفانی اوست ارائه می‌دهد. این پژوهش در پی آن است که ضمن ترسیم همبسته‌های مفهومی زمان و شبکه تصویری آن، مبانی فلسفی و عرفانی تلقی بیدل از زمان یعنی اندیشه وحدت وجود و حکمت هندی را نشان دهد. مقاله حاضر با روش توصیفی-تحلیلی به بررسی مفاهیم و تصاویر مرتبط با مقوله زمان در غزلیات بیدل دهلوی می‌پردازد و با رویکرد نقد مضمونی بر محوریت آرای پوله، ادراک بیدل از زمان حال، گذشته و آینده را در آیینه‌ی تصاویر تکرارشونده بررسی می‌کند. دست‌آورد این تحقیق، این است که بیدل بنا به آموزه‌های حِکمی ِهندی و عرفان اسلامی به مراقبه و مکاشفه و تأمل و شهود بسیار بها می‌دهد و بسامد بالایِ واژگانی همچون «لحظه، لمحه، دَم و آن»، و دیگر ترکیباتِ مشابه مانند «چشم بر هم زدن»، «طَرفه العین» و «کاغذِ آتش رسیده»، «برق و شرر»، «برگ کاه در مقابلِ آتش، گردش چشم، آهوی رمیده.....» نشان از توجه بیدل به مقوله زمان است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Bidel Dehlavi's time of consciousness from the perspective of thematic criticism

نویسندگان [English]

  • Golrokh Kiani 1
  • MohamadAli khazanedarloo 2
  • AliReza Nikooei 3

1 Persian literature group. Gilan University. Rasht. Guilan

2 Department of Persian Language and Literature, Faculty of Literature and Humanities, Gilan University, Rasht, Iran

3 Department of Persian Language and Literature, Faculty of Literature and Humanities, Gilan University, Rasht, Iran

چکیده [English]

Time is one of the basic issues in thematic criticism, and among the critics of this field, Georges Poulet pays more attention to the components of time and place. The main focus of Poole's criticism is to explore and investigate how to communicate with the outside world, which is done by emphasizing the components of time and place.Bidel Dehlavi's emphasis on "time" and "becoming" and its epistemological aspects in his works are one of the main components of his thought.Biddle creates a surrealistic atmosphere in his lyrical poems through symbols, images and metaphors and presents his different perception of time which is in accordance with his mystical worldview. This research aims to show the philosophical and mystical foundations of Biddle's understanding of time, that is, the idea of the unity of existence and Indian wisdom, while drawing the conceptual correlates of time and its image network.The present article examines the concepts and images related to the category of time in Bidel Dehlavi's poems with a descriptive-analytical method, and with a thematic criticism approach based on the centrality of thoughts Puleh, Bidel's perception of the present, past and future is examined in the mirror of repeated images. The result of this research is that Bidel values meditation, revelation, reflection and intuition according to the teachings of Indian wisdom and Islamic mysticism, and the high frequency of words such asmoment and other similar compoundsIt shows Biddle's attention to the category of time.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Theme criticism
  • time
  • Georges Poulet
  • Henri Bergson
  • Bidel Dehlavi
آگوستین (1396). اعترافات. ترجمه سایه میثمی، ویراسته مصطفی ملکیان، تهران: سهروردی.
 ابن‌سینا، حسین بن عبداللّه (1364). النجاة من الغرق فی بحر الضلالات. تصحیح محمدتقی دانش‌پژوه، تهران: دانشگاه تهران.
اخوان‌الصفا (1405). رسائل اخوان‌الصفا و خلان‌الوفا. مجلد سوم. قم: مرکز النشر، مکتب الاعلام الاسلامی.
اذکایی، پرویز (1384). حکیم رازی (حکمت طبیعی و نظام فلسفی- محمدبن زکریای صیرفی). تهران: طرح نو.
 اسپینوزا (1376). اخلاق. ترجمه محسن جهانگیری، تهران: مرکز نشر دانشگاهی.
ارسطو (1389). سماع طبیعی. ترجمه محمدحسن لطفی، تهران: طرح نو.
 اسیر، محمد عبدالحمید (1375). کلید عرفان. ناشر: حمید نور.
اشکوف، لنارت (1397). نفحات نفس بینافردیت، اخلاق و صلح. ترجمه جواد طاهری. تهران: طه.
الیاده، میرچا (1384). اسطوره بازگشت جاودانه. ترجمه بهمن سرکاراتی، تهران: طهوری.
امورچادا، فیلیکس (1398). کایروس و کرونوس در آثار هایدگر، ترجمه علی رسولی، تهران: شرکت هزاره سوم.
ایزوتسو، توشیهیکو (1381). خَلق مدام در عرفان ایرانی و آیین بودایی ذن، ترجمه شیوا کاویانی، تهران: علمی و فرهنگی.
ایزوتسو، توشیهیکو (1383). آفرینش، وجود و زمان، ترجمه مهدی سررشته‌داری، تهران: مهر اندیش.
ایگلتون، تری (1380). پیش‌درآمدی بر نظریه ادبی، ترجمه عباس مخبر، تهران: مرکز.
بابک‌معین، مرتضی (1389). نقد مضمونی؛ آرا، اندیشه‌ها و روش‌شناسی ژرژ پوله. تهران: علمی و فرهنگی.
برگسون، هانری (1354). ماده و یاد: رهیافتی به رابطه جسم و روح. ترجمه علیقلی بیانی، تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی.
برگسون، هانری (1368). پژوهش در نهاد زمان و اثبات اختیار: رهیافتی به نخستین داده‌های وجدان. ترجمه علیقلی بیانی، تهران: شرکت سهامی.
بورینگ، گردهارد (1397). تصور زمان در تصوف ایرانی. ویراستۀ لویزن، لئونارد. مترجم: مجدالدین کیوانی. تهران: مرکز.
بیدل، میرزا عبدالقادر (1400). غزلیات بیدل. تصحیح انتقادی غزلیات ابوالمعانی میرزا عبدالقادر بیدل. تصحیح و تحقیق: سید مهدی طباطبایی و علیرا قزوه. تهران: شهرستان ادب.
بیدل، میرزا عبدالقادر (1342). کلیات ابوالمعالی میرزا عبدالقادر بیدل. به تصحیح خال محمد خسته.  جلد سوم. کابل: دپوهنی وزارت دار التألیف و ریاست.
پوله، ژرژ (1390). فضای پروستی. ترجمه وحید قسمتی. تهران: ققنوس.
تودوروف، تزوتان (1379). بوطیقای ساختارگرا. ترجمه محمد نبوی. تهران: آگاه.
جمادی، سیاوش (1389). زمینه و زمانه پدیدارشناسی (جستاری در زندگی و اندیشه‌های هوسرل و هایدگر). تهران: انتشارات ققنوس.
چاتری، ساتیش چاندرا و داتا (1384). دریندراموهان، معرفی مکتب‌های فلسفی هند. ترجمه فرناز ناظرزاده کرمانی. قم: مرکز مطالعات و تحقیقات ادیان و مذاهب.
حافظ، شمس‌الدین محمد (1375). حافظ به سعی سایه. تهران: کارنامه.
حسن‌لی، کاووس (1400). بیدل و افسون حیرت. تهران: معین.
ریکور، پل (1384). زمان و حکایت. کتاب دوم: پیکربندی زمان در حکایت داستانی. ترجمه مهشید نونهالی. تهران: گام نو.
رجبی، احمد (1396). «تفسیری از نقد هایدگر بر مبدأ و موضوع پدیدارشناسی استعلایی هوسرل»، تهران: حکمت و فلسفه. ش 1، صص 23- 42.
زمانی، کریم (1384). شرح جامع مثنوی معنوی. دفتر اول. تهران: اطلاعات.
سلجوقی، صلاح‌الدین (1343). نقد بیدل. مهتمم عبدالله رئوفی. کابل
سهروردی، شهاب‌الدین یحیی (1388). مجموعه مصنفات شیخ اشراق. جلد 2 و 3، تصحیح، تحشیه و مقدمه‌ هانری کربن. تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
شایگان، داریوش (1396). فانوس جادویی زمان. تهران: فرهنگ معاصر.
شایگان، داریوش (1393). بت‌های ازلی و خاطره ازلی. تهران: نشر فرزان روز.
شیخ مهدی، علی (1382). «جستاری بر زمان در تصویر سینمایی». کتاب ماه هنر. ش61 و 62. صص138- 150.
شیرازی، صدرالدین محمد بن ‌ابراهیم (1426 ق). الحکمة المتعالیة فی الاسفار العقلیة الاربعة. بیروت: داراحیاء التراث العربی.
فتحی، علی و حمیدرضا آیت‌اللهی (1388). زمان از دیدگاه ملاصدرا و برگسون. فصلنامه معرفت فلسفی، ش2، صص131-150.
فلوطین (1389). دوره آثار (تاسوعات). مجلد اول، ترجمه محمدحسن لطفی، تهران: انتشارات خوارزمی.
قیصر، نذیر (1384). اقبال و شش فیلسوف غربی. ترجمه محمد بقایی ماکان. تهران: یادآوران.
کربن، هانری (1394). اسلام در سرزمین ایران. مجلد اول: تشیع دوازده‌امامی، ترجمه رضا کوهکن، تهران: موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران.
کولو، میشل (1397). ساختار افق در شعر فرانسه. ترجمه مرتضی بابک معین. تهران: سمت.
لاهوری، محمد اقبال (1395). حقیقت و حیرت؛ مطالعه بیدل در پرتو اندیشه‌های برگسون. به‌کوشش تحسین فراقی. ترجمه علی بیات. تهران: پرنیان خیال.
لوید، ژنویو (1380) هستی در زمان؛ خویشتن‌ها و راویان در فلسفه و ادبیات. ترجمه منوچهر حقیقی راد. تهران: نشر دشستان
معین، مرتضی بابک (1386). از نقد تخیلی تا نقد مضمونی. پژوهشنامه فرهنگستان هنر. شماره 3 صص73- 90.
موسوی کریمی، سید مسعود (1379). «زمان». نامه مفید، دوره  6، شماره 3 (پیاپی 23). صص163– 196.
میرزایی، محمد سعید و مریم صالحی‌نیا (1394). «تحلیل روایی عنصر زمان در حکایتی از مثنوی محیط اعظم بیدل دهلوی». فصلنامه مطالعات شبه‌قاره دانشگاه سیستان و بلوچستان. سال هفتم شماره 22. صص107-134.
نسفی، عزیزالدین محمد (1388). مجموعه رسائل مشهور به الانسان‌الکامل. به تصحیح ماژیران مولـه، تهران: چاپ طهوری.
نیکویی، علیرضا (1384). «زمان، روایت، ابدیت در شعر حافظ». نامه فرهنگستان. شماره 26، صص35- 44. 
هایدگر، مارتین (1397). مسائل اساسی پدیدارشناسی، ترجمه پرویز ضیا شهابی. تهران: مینوی خرد.
Saha, Debika. )2009(, The Encyclopedia of time, Scince, philosophy, theology, and culture. Hinduism,Nyaya- Vaisesika.H. Birn editor, sage publications.