نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران

2 دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، ایران

3 استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، ایران

چکیده

فراروایت‌ها نظام‌های عقیدتی و فلسفی فراگیرند که به فعالیت‌ها، نهادها و ساختار اجتماعی، ارزش‌ها و اشکال فرهنگی مشروعیت می‌بخشند. این روایت‌ها که دارای خاستگاه زیستی، مذهبی، اجتماعی و رفتارهای خردگرا و دانش‌محور بودند، در عصر مدرنیته تصویری امیدبخش از آیندۀ بشر ترسیم می‌کردند. اما در دنیای پست‌مدرن، نتوانسته‌اند زندگی انسان‌ها را سازماندهی کنند و اعتبار خود را از دست داده‌اند. بر این مبنا، پست‌مدرن را شکاکیت در فراروایت‌ها توصیف می‌کنند. منیرو روانی‌پور رمان‌های خود را در فضای پست‌مدرنیستی نوشته است که با مطالعه و تحلیل آن‌ها، می‌توان از چگونگی و انواع فراروایت‌هایی که در جامعه هدف فرو می-پاشند، آگاهی یافت. بدین منظور پژوهش حاضر افول فراروایت‌ها را در رمان «کولی کنار آتش» از این نویسنده بررسی کرده است. چنانکه شواهد و تحلیل جستار حاضر نشان می‌دهد، روانی‌پور برای روایت افول فراروایت‌ها در فضای پسامدرن، صحنة زندگی سنتی را در یک داستان بازسازی کرده و با نمادپردازی ماهرانه، به‌خوبی توانسته است فضای پیچیده و درهمی را بیافریند که مهم‌ترین ویژگی انسان پسامدرن، یعنی بی‌هویتی را ترسیم نماید. فروپاشی سنت‌های اجتماعی، تردید در فراروایت‌های سیاسی چند دهه از تاریخ ایران و نقض اصول داستان‌نویسیِ شیوۀ کلاسیک – به عنوان یک روایت بزرگ - موضوعاتی هستند که این مقاله آن‌ها را در رمان «کولی کنار آتش» بازیابی و تحلیل کرده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Narrative Grand decline in Moniru Ravanipur’ "Kuli Kanar e Atash"(Gypsy Beyond Fire)

نویسندگان [English]

  • manige farajian 1
  • Ali Dehghan 2
  • ayoub koushan 3

1 Phd Student

2 Associate Professor, Department of Persian Language and Literature, Islamic Azad University, Tabriz Branch, Iran

3 Assistant Professor, Department of Persian Language and Literature, Islamic Azad University, Tabriz Branch, Iran

چکیده [English]

Advances are the doctrinal and philosophical systems that legitimize the activities, institutions and social structure, values and cultural forms. In the past, these narratives represented a promising picture of the future of mankind. But in the postmodern world, they have not managed to organize the lives of people and have lost their credibility. Based on this, postmodern skepticism describes the prospectus. The decline of the prefectures is one of the important indices of post-modernist stories. Moniru RavaniPour is a writer who wrote his novels in post-modernist space. The present study examines the decline of the novelty in the novel "Kuli Kanare Atash(Gypsy Beyond Fire)" from this author. Because the collapse of many evidences with biological, religious, social, and rational and knowledgeable behaviors has been narrated in the novel "Gypsy Beyond Fire." As the evidences and analysis of the present paper show, psychoanalysis for the narrative of the decline of extras in the postmodern space rebuilt the scene of traditional life in a story, and with skillful symbolism, has been able to create a sophisticated atmosphere that The most important feature of post-modern human beings is the drawing of bias. The collapse of social traditions, the skepticism of political decades from Iranian history and violations of the classical writing styles - as a great narrative - are subjects that this article retrieves them in the novel "Gypsy to the Fire" and Has analyzed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Narrative macro
  • Postmodern
  • Ravanipoor
  • Gypsy Beyond Fire
- پارسا، رضا، (1389)، آشنایی با مؤلفه‌های ادبیات پست‌مدرن، تهران: حوزه هنری.
2- پاینده، حسین، (1386)، رمان پسامدرن و فیلم: نگاهی به ساختار و صناعات فیلم میکس، تهران: انتشارات هرمس.
3پاینده، حسین، (1393)، داستان کوتاه در ایران (داستان‌های پسامدرن)، تهران: نیلوفر.
4- تدینی، منصوره، (1388)، پسامدرنیسم در ادبیات داستانی ایران. تهران: انتشارات رامین
5- تسلیمی، علی، (1383)، گزاره‌هایی در ادبیات معاصر ایران (داستان)، تهران: انتشارات اختران.
6- روانی‌پور، منیرو، (1395)، کولی کنار آتش، چاپ سیزدهم، تهران:  نشر مرکز.
7- فانی، حجت‌الله، (1383)، «دلالت‌های تربیتی دیدگاه پست‌مدرنیستی لیوتار و نقد آن»، فصل‌نامۀ علمی-پژوهشی نوآوری‌های آموزشی، دانشگاه آزاد مرودشت، سال سوم، شمارۀ 9، صص87-66
8- لاج، دیوید، (1389)، «رمان پسامدرنیستی»، نظریه‌های ادبی رمان: از رئالیسم تا پسامدرنیسم، لاج و دیگران، گردآوری و ترجمه حسین پاینده، چاپ دوم، تهران: نیلوفر.
9- لوئیس، بری، (1383)، «پسامدرنیسم و ادبیات»، مدرنیسم و پسامدرنیسم در رمان، گزینش و ترجمۀ حسین پاینده، تهران، روزنگار، صص 77-109.
10- لیوتار، فرانسوا، (1389). وضعیت پست‌مدرن، ترجمۀ حسینعلی نوذری، تهران: نشر گام نو.
11- نجاریان، پروانه؛ پاک‌سرشت، محمدجعفر؛ صفایی‌مقدم، مسعود، (1381)، «مضامین پست‌مدرنیسم و دلالت‌های تربیتی آن»، مجلۀ علوم تربیتی و روانشناسی، دورۀ سوم، سال نهم، شمارۀ 1، صص 106-89.
12- نصری، قدیر، (1385)، «پست‌مدرنیسم و مطالعات راهبردی: الزامات روش‌شناختی»، فصل‌نامۀ مطالعات راهبردی، شمارۀ  31، صص 30-7.
13- نوذری، حسینعلی، (1392)، پست‌مدرنیته و پست‌مدرنیسم، چاپ چهارم، تهران: نقش جهان.
14- وُو، پاتریشیا، (1984)، «مدرنیسم و پسامدرنیسم: تعریفی جدید از خودآگاهی ادبی»، مدرنیسم و پسامدرنیسم در رمان، گزینش و ترجمه حسین پاینده، تهران: روزنگار، صص 260-211.
15- Hasan, Ihab. (1992). “Pluralism in Postmodern Perspective”. The Post-Modern Reader. London: Academy Editions. 196-207. Lewis, Barry.
16- Berger. Arture Asa (1998), The Postmodern presence: Reading on postmodernism in America Culture and Society. Wlant Greek London New Delhi: Altamira Press.
17- Singh, P., R., (2011) Consumer Culture and Postmodernism in Postmodern Opening. Year 2, No. 5, Vol. 5, March, year 2011.