داوران نشریه

داوری مقالات مسئولیت زمان‌بری است، از این رو، هیئت تحریریه و نویسندگان مقالات نشریۀ زبان و ادب فارسی دانشگاه تبریز، از پذیرش مسئولیت خطیر داوری مقالات ارسالی به این نشریه از داوران ارجمند سپاسگزارند. این نشریه با توجه به قدمت و جایگاه ویژۀ خود در میان نشریات علمی کشور به داوران باتجربه نیازمند است تا بتوانند نظرات دقیق و مفید علمی خود را درخصوص مقالات دریافتی در مدت زمان محدود تعیین‌شده ارائه دهند. بدیهی است حفظ جایگاه شایستۀ این نشریه و ارتقای روزافزن آن به عنوان یکی از نشریات باسابقۀ کشور در حوزۀ زبان و ادب فارسی به دانش و تسلط علمی، مهارت و تجربه، و انصاف علمی داوران محترم آن بستگی دارد.


 مسئولیت‌های داوران:

از داوران ارجمند نشریه انتظار دارد در داوری مقالات ارسالی موارد ذیل را مدّنظر داشته‌ باشند:

1. داوری انتقادی مقالات و راهنمایی نویسندگان در جهت ارتقای سطح کیفی نهایی آنها

2. به رسمیت شناختن حق نویسندگان در اظهارنظر و دفاع از کار تحقیقی خود در مقالات

3. انصراف از داوری مقاله‌ای که  محتوای آن را در حوزۀ تخصصی خود تشخیص نمی دهند.

4. بررسی تمامی نسخه‌های  تکمیلی مقالات پس از اعمال اصلاحات توصیه‌ شده از طرف نویسندگان

5. ارائۀ کلیه اطلاعات مورد نیاز در مهلت‌های درخواستی

6. اعلام هرگونه تعارض منافع احتمالی موجود در مقالات ارسالی

7. گزارش سوء رفتارهای احتمالی تحقیقی مقاله به نشریه

8. تلقی کردن محتوای علمی مقاله به عنوان یک سند محرمانه

9. عدم ارتباط مستقیم با نویسندگانی که احتمال آشنایی با آنها وجود داشته باشد

10. عدم ارسال مقالۀ دریافتی برای داوری به داور دیگر

11. اطمینان داور از کیفیت و اصالت تحقیق مقاله

12. اطلاع دادن فوری به سردبیر در صورتی که از عرضۀ مقالۀ ارسالی به آنها به نشریه‌ای دیگر آگاهی داشته باشند.

13. ارائۀ مکتوب دلایل عدم پذیرش مقالاتی که به هر دلیلی مورد پذیرش واقع نمی شوند.

14.  نگارش نظرات داوری به زبان اصلی


مقالات مورد داوری داوران محترم باید حاوی مؤلفه‌های ذیل باشد:

  • تازگی و نو بودن موضوع پژوهش
  • اصالت مقاله
  • قابلیت اطمینان علمی
  • افزودن جنبه‌های جدید به حوزۀ مطالعاتی موجود
  • رعایت اخلاق پژوهش
  • ساختار مناسب مقاله ارسالی و مطابقت آن با آیین‌نامۀ تدوین مقالات مندرج در قسمت راهنمای نویسندگان این نشریه
  • استفادۀ صحیح و به‌جا از منابع موجود
  • رعایت صحیح دستور زبان و آیین نگارش
  • پرهیز از هرگونه سوء رفتار علمی

لیست کلی داوران


نام داور رشته تخصصی سمت / سازمان
محمد ابراهیم پور نمین استادیار دانشگاه آزاد اسلامی، آستارا، ایران
سجاد آیدنلو دانشیار دانشگاه پیام نور، اورمیه، ایران
الله شکر اسداللهی استاد دانشگاه تبریز. ایران
محمد اصغری دانشیار دانشگاه تبریز
یوسف اصغری بایقوت استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه جیرفت
حسن اکبری بیرق عضو هیئت علمی دانشگاه سمنان
میرجلیل اکرمی استاد دانشگاه تبریز، ایران
عیسی امن خانی استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه گلستان
مهری باقری استاد، دانشگاه تبریز
عباس باقی نژاد عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ارومیه
حسین بخشی استاد
احمد پارسا
نجم الدین جباری ادبیات حماسی و اسطوره استادیار گروه زبان و ادب فارسی دانشگاه کردستان
میلاد جعفرپور استادیار دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار، ایران
محمدحسن جلالیان دانشیار گروه فرهنگ و زبانهای باستانی دانشگاه تبریز. تبریز. ایران
یدالله جلالی پندری استاد دانشگاه یزد
احسان چنگیزی استاد یار، گروه زبانشناسی و زبان های باستانی، دانشگاه علامه طباطبایی
حسن حیدرزاده سردرود تصوف و عرفان استادیار گروه زبان وادبیات فارسی دانشگاه پیام نور
هیوا حسن پور نظریه های ادبی استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه کردستان
محمد خاکپور گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تبریز ایران
علی دهقان دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تبریز، ایران
سکینه رسمی دانشیار دانشگاه تبریز
عاتکه رسمی دنشیار دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
ابراهیم رنجبر شعر معاصرایران عضو هیات علمی دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
مسعود روحانی عضو هیات علمی دانشگاه مازندران
سیدمهدی زرقانی استاد دانشگاه فردوسی مشهد
غلامرضا سالمیان دانشیار دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران
محسن شریفی صحی استادیار
محمدرضا شفیعی کدکنی
طه صادری ادبیات غنایی و تعلیمی استاد مدعو دانشگاه تبریز
رضا صادقی شهپر دانشیار زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد همدان
هاشم صادقی محسن آباد
باقر صدری نیا دانشیار دانشگاه تبریز
اسماعیل صفایی اصل عضو هیئت علمی دانشگاه تبریز
محمود صوفیانی استادیار دانشگاه تبریز، گروه فلسفه
قدرت اله ضرونی استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید چمران اهواز
محمدرضا عابدی استادیار دانشگاه تبریز
عسگر عسگری حسنکلو استادیار دانشگاه خوارزمی
پارسا یعقوبی جنبه سرایی استاد دانشگاه کردستان
محمد علیزاده اقدم استاد گروه علوم اجتماعی دانشگاه تبریز
ناصر علیزاده خیاط استاد دانشگاه شهید مدنی
داوود عمارتی مقدم
حسن فتحی دانشیار دانشگاه تبریز
حمیدرضا فرضی شعر معاصرایران دانشیار دانشگاه آزاداسلامی تبریز
قدرت قاسمی پور دانشیار و مدرس نقد ادبی و نظریه ها.
فرزاد قائمی استادیار دانشگاه فردوسی مشهد
عباس قدیمی قیداری دانشیار تاریخ، حقوق و علوم اجتماعی، دانشگاه تبریز
سعید کریمی دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه پیام نور
خلیل کهریزی دانش‌آموختۀ دکتری زبان و ادبیّات فارسی
احمد گلی استاد دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
محمد محمدی‌آغداش استادیار دانشگاه تبریز
رحمان مشتاق مهر دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
ناصر مطلب زاده استادیار زبان انگلیسی
علیرضا مظفری دانشیار دانشگاه ارومیه
معصومه معدن کن استاد دانشگاه تبریز
محمد مهدی پور استاد دانشگاه تبریز
سعید مهدوی فر دانشگاه شهید چمران اهواز
محمدعلی موسی زاده استادیار دانشگاه تبریز
مصطفی موسوی دانشیار دانشگاه تهران
چنگیز مولایی استاد دانشگاه تبریز
امیر مومنی دانشگاه زنجان
یدالله نصراللهی عضوهیات علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
اسدالله واحد استاد/ دانشگاه تبریز

نمودار فرآیند داوری مقالات

 

 

نمودار فرآیند داوری مقالات