داوران نشریه

داوری مقالات مسئولیت زمان‌بری است، از این رو، هیئت تحریریه و نویسندگان مقالات نشریۀ زبان و ادب فارسی دانشگاه تبریز، از پذیرش مسئولیت خطیر داوری مقالات ارسالی به این نشریه از داوران ارجمند سپاسگزارند. این نشریه با توجه به قدمت و جایگاه ویژۀ خود در میان نشریات علمی کشور به داوران باتجربه نیازمند است تا بتوانند نظرات دقیق و مفید علمی خود را درخصوص مقالات دریافتی در مدت زمان محدود تعیین‌شده ارائه دهند. بدیهی است حفظ جایگاه شایستۀ این نشریه و ارتقای روزافزن آن به عنوان یکی از نشریات باسابقۀ کشور در حوزۀ زبان و ادب فارسی به دانش و تسلط علمی، مهارت و تجربه، و انصاف علمی داوران محترم آن بستگی دارد.


 مسئولیت‌های داوران:

از داوران ارجمند نشریه انتظار دارد در داوری مقالات ارسالی موارد ذیل را مدّنظر داشته‌ باشند:

1. داوری انتقادی مقالات و راهنمایی نویسندگان در جهت ارتقای سطح کیفی نهایی آنها

2. به رسمیت شناختن حق نویسندگان در اظهارنظر و دفاع از کار تحقیقی خود در مقالات

3. انصراف از داوری مقاله‌ای که  محتوای آن را در حوزۀ تخصصی خود تشخیص نمی دهند.

4. بررسی تمامی نسخه‌های  تکمیلی مقالات پس از اعمال اصلاحات توصیه‌ شده از طرف نویسندگان

5. ارائۀ کلیه اطلاعات مورد نیاز در مهلت‌های درخواستی

6. اعلام هرگونه تعارض منافع احتمالی موجود در مقالات ارسالی

7. گزارش سوء رفتارهای احتمالی تحقیقی مقاله به نشریه

8. تلقی کردن محتوای علمی مقاله به عنوان یک سند محرمانه

9. عدم ارتباط مستقیم با نویسندگانی که احتمال آشنایی با آنها وجود داشته باشد

10. عدم ارسال مقالۀ دریافتی برای داوری به داور دیگر

11. اطمینان داور از کیفیت و اصالت تحقیق مقاله

12. اطلاع دادن فوری به سردبیر در صورتی که از عرضۀ مقالۀ ارسالی به آنها به نشریه‌ای دیگر آگاهی داشته باشند.

13. ارائۀ مکتوب دلایل عدم پذیرش مقالاتی که به هر دلیلی مورد پذیرش واقع نمی شوند.

14.  نگارش نظرات داوری به زبان اصلی


مقالات مورد داوری داوران محترم باید حاوی مؤلفه‌های ذیل باشد:

  • تازگی و نو بودن موضوع پژوهش
  • اصالت مقاله
  • قابلیت اطمینان علمی
  • افزودن جنبه‌های جدید به حوزۀ مطالعاتی موجود
  • رعایت اخلاق پژوهش
  • ساختار مناسب مقاله ارسالی و مطابقت آن با آیین‌نامۀ تدوین مقالات مندرج در قسمت راهنمای نویسندگان این نشریه
  • استفادۀ صحیح و به‌جا از منابع موجود
  • رعایت صحیح دستور زبان و آیین نگارش
  • پرهیز از هرگونه سوء رفتار علمی

لیست کلی داوران


نام داور رشته تخصصی وابستگی سازمانی
محمد ابراهیم پور نمین ادبیات غنایی و تعلیمی، تصوف و عرفان استادیار دانشگاه آزاد اسلامی، آستارا، ایران
جمیله اخیانی گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشکده علوم انسانی دانشگاه زنجان، زنجان، ایران
سجاد آیدنلو ادبیات حماسی و اسطوره دانشیار دانشگاه پیام نور، اورمیه، ایران
فاطمه اروجی گروه تاریخ دانشگاه تبریز
الله شکر اسداللهی استاد دانشگاه تبریز. ایران
محرم اسلامی بلاغت و دستور زبان فارسی دانشگاه زنجان
محمد اصغری دانشیار دانشگاه تبریز
یوسف اصغری بایقوت استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه جیرفت
محمد افشین‌وفایی دانشیار دانشگاه تهران
فرزانه آقاپور ادبیات غنایی و تعلیمی
حسن اکبری بیرق عضو هیئت علمی دانشگاه سمنان
میرجلیل اکرمی استاد دانشگاه تبریز، ایران
عیسی امن خانی استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه گلستان
مهری باقری استاد، دانشگاه تبریز
عباس باقی نژاد عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ارومیه
حسین بخشی استاد
بهداد بیرانوند دانشجوی دکتری رشته زبان وادبیات فارسی
جواد بشری تاریخ ادبیات ایران عضو هیأت علمی (استادیار)، گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
سیداحمد پارسا بلاغت و دستور زبان فارسی گروه زبان و ادبیا ت فارسی، دانشکده زبان و ادبیات، سنندج،
ابراهیم پوردرگاهی استادیار دانشگاه آزاد تبریز
علی تقی زاده گروه انگلیسی دانشگاه رازی. کرمانشاه. ایران
حمید توکلی
نجم الدین جباری ادبیات حماسی و اسطوره استادیار گروه زبان و ادب فارسی دانشگاه کردستان
میلاد جعفرپور ادبیات حماسی و اسطوره استادیار دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار، ایران
محمد جعفری‌ قنواتی دایره المعارف بزرگ اسلامی
مریم جلالی هیئت علمی شهید بهشتی
محمدحسن جلالیان دانشیار گروه فرهنگ و زبانهای باستانی دانشگاه تبریز. تبریز. ایران
یدالله جلالی پندری استاد دانشگاه یزد
فاطمه جمالی استادیار زبان و ادبیات فارسی، گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه پیام نور، ایران
احسان چنگیزی استاد یار، گروه زبانشناسی و زبان های باستانی، دانشگاه علامه طباطبایی
حسن حیدرزاده سردرود تصوف و عرفان استادیار گروه زبان وادبیات فارسی دانشگاه پیام نور
هیوا حسن پور نظریه های ادبی استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه کردستان
محمد خاکپور گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تبریز ایران
محمود درگاهی
فرهاد درودگریان نظریه های ادبی دانشیار، گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
علی دهقان دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تبریز، ایران
رقیه رادین مهر
مهدی رحیم پور استادیار فرهنگستان زبان و ادب فارسی
سکینه رسمی دانشیار دانشگاه تبریز
عاتکه رسمی دنشیار دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
ابراهیم رنجبر شعر معاصرایران عضو هیات علمی دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
مسعود روحانی عضو هیات علمی دانشگاه مازندران
سیدمهدی زرقانی استاد دانشگاه فردوسی مشهد
غلامرضا سالمیان دانشیار دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران
مهناز سمندری یوسف آباد ادبیات حماسی و اسطوره دانشگاه تبریز
قهرمان شیری ادبیات داستانی دانشگاه بوعلی همدان
محسن شریفی صحی استادیار
محمدرضا شفیعی کدکنی
سودابه شکراله زاده ادبیات داستانی، نظریه های ادبی هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبائی
طه صادری ادبیات غنایی و تعلیمی استاد مدعو دانشگاه تبریز
رضا صادقی شهپر دانشیار زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد همدان
هاشم صادقی محسن آباد ادبیات داستانی گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه نیشابور، ایران
سید مجید صدرمجلس گروه فلسفه، دانشکده ادبیات فارسی و زبان های خارجی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
باقر صدری نیا تصوف و عرفان استاد، دانشکده ادبیات فارسی و زبان های خارجی دانشگاه تبریز، ایران
اسماعیل صفایی اصل عضو هیئت علمی دانشگاه تبریز
محمود صوفیانی استادیار دانشگاه تبریز، گروه فلسفه
قدرت اله ضرونی استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید چمران اهواز
محمدرضا عابدی استادیار دانشگاه تبریز
حسن عبداله زاده دانشجوی دکترای دانشگاه تبریز
عسگر عسگری حسنکلو استادیار دانشگاه خوارزمی
پارسا یعقوبی جنبه سرایی استاد دانشگاه کردستان. ایران
بهناز علی‌پور گسکری استادیاز زبان و ادبیات فارسی دانشگاه پیام نور
محمد علیزاده اقدم استاد گروه علوم اجتماعی دانشگاه تبریز
ناصر علیزاده خیاط استاد دانشگاه شهید مدنی
داوود عمارتی مقدم
حسن فتحی دانشیار دانشگاه تبریز
محمود فتوحی رود معجنی استاد دانشگاه فردوسی مشهد
حمیدرضا فرضی شعر معاصرایران دانشیار دانشگاه آزاداسلامی تبریز
قدرت قاسمی پور دانشیار و مدرس نقد ادبی و نظریه ها.
فرزاد قائمی استادیار دانشگاه فردوسی مشهد
عباس قدیمی قیداری دانشیار تاریخ، حقوق و علوم اجتماعی، دانشگاه تبریز
حجابی قرلانقیچ استاد، دانشکده زبان، تاریخ و جغرافی.دانشگاهآنکارا. ترکیه
سعید کریمی دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه پیام نور
خلیل کهریزی استادیار زبان و ادبیّات فارسی دانشگاه کردستان
احمد گلی استاد دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
محمد محمدی‌آغداش استادیار دانشگاه تبریز
جواد میزبان استادیار دانشگاه فرهنگیان مشهد
رحمان مشتاق مهر دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
مریم مشرّف خیابان ونک، خیابان شیرازی شمالی، کوچه حاضری پلاک یازده زنگ چهارم جنوبی
ناصر مطلب زاده استادیار زبان انگلیسی
علیرضا مظفری دانشیار دانشگاه ارومیه
معصومه معدن کن استاد دانشگاه تبریز
محمد مهدی پور استاد دانشگاه تبریز
سعید مهدوی فر دانشگاه شهید چمران اهواز
محمدعلی موسی زاده استادیار دانشگاه تبریز
مصطفی موسوی دانشیار دانشگاه تهران
چنگیز مولایی استاد دانشگاه تبریز
امیر مومنی هزاوه دانشگاه زنجان
یدالله نصراللهی عضوهیات علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
علیرضا نیکویی دانشگاه گیلان رشت
یوسف نوظهور
اسدالله واحد استاد/ دانشگاه تبریز

نمودار فرآیند داوری مقالات

 

 

نمودار فرآیند داوری مقالات