نشریهٔ زبان و ادب فارسی دانشگاه تبریز در زمینه های موضوعی زیر از  پژوهشگران محترم مقاله می پذیرد:

  1. ادبیات حماسی و اسطوره
  2. ادبیات غنایی و تعلیمی
  3. شعر معاصر ایران
  4. ادبیات داستانی
  5. بلاغت و دستور زبان
  6. تاریخ ادبیات ایران
  7. تصوف و عرفان
  8. نظریه های ادبی