نقد و بررسی شکوائیّه‌های سیاسی در شعر قرن ششم

چکیده

چکیده                                                                                                                       
  اوضاع نابسامان و آشفتة سیاسی قرن ششم باعث به وجود آمدن شکوائیّه‌های زیادی در شعر فارسی شد. از میان انواع این شکوائیّه‌ها، شکوائیّه‌های سیاسی، به دلیل حسّاسیّت حکومت‌ها نسبت به این‌گونه شکایت‌ها، از اهمّیت خاصی برخوردارند. در این دوره شاعران زیادی چون انوری، خاقانی، نظامی، سنایی، عطار و... می‌زیستند که عدّه‌ای از آنها رفتارهای حاکمان و قدرتمندان وقت را برنتافته، لب به شکایت گشودند. شاعران این دوره از بی‌لیاقتی حاکمان وقت در مقایسه با پادشاهان گذشته، از ظلم و جور آنها نسبت به مردم و بی‌اعتنایی‌شان نسبت به شعرا و از فجایع مهاجمان اشغالگر شکوه‌ها کرده‌اند. در این دوره برخی از شاعران از بند و زندان نیز نالیده‌اند.
در این مقاله شکوائیّه‌های سیاسی قرن ششم، با تمام عناصرتشکیل‌دهندۀ آن، مورد بررسی قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها