از اسب بالدار افلاطون تا طوطی‌جان مولانا

نویسنده

استادیار دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

چکیده

چکیده
 
  داستان پرواز روح یکی از مسائل  مهم مطرح در فلسفه و عرفان است. این نکته در آثار پارمنیدس و افلاطون با تمثیل اسب بالدار در یونان باستان نمود می‌یابد و با قصیدة عینیه و رساله‌الطیر ابن­سینا در ادبیات پارسی منعکس می‌شود. تشبیه نفس ناطقه به طیر و محبوس شدن آن در قفس جسم و تلاش برای معراج روح، مضمون مایة مشترک همة رساله‌الطیرهاست. طوطی جان مولانا نیز با تأثّر از رساله‌الطیرها بر آن است تا  خصوصیات مشترک روح را از الهی بودن و بی‌تعیّن بودن روح گرفته تا حضور آن در عرش بیان کند. 
این مقاله با توجه به پیشینة تحقیق1 در مورد آثار افلاطون و مولانا و نیز رساله‌الطیرها کوشیده است از دیدگاهی متفاوت و با رویکردی تطبیقی، وجوه مشترک روح و پرواز آن را در ضمن تمثیل اسب بالدار و طوطی جان مورد بررسی قرار دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

از اسب بالدار افلاطون تا طوطی‌جان مولانا

نویسنده [English]

  • Atekeh Rasmi
Assistant Professor, Shahid Madani of Azarbaijan
چکیده [English]


  داستان پرواز روح یکی از مسائل  مهم مطرح در فلسفه و عرفان است. این نکته در آثار پارمنیدس و افلاطون با تمثیل اسب بالدار در یونان باستان نمود می‌یابد و با قصیدة عینیه و رساله‌الطیر ابن­سینا در ادبیات پارسی منعکس می‌شود. تشبیه نفس ناطقه به طیر و محبوس شدن آن در قفس جسم و تلاش برای معراج روح، مضمون مایة مشترک همة رساله‌الطیرهاست. طوطی جان مولانا نیز با تأثّر از رساله‌الطیرها بر آن است تا  خصوصیات مشترک روح را از الهی بودن و بی‌تعیّن بودن روح گرفته تا حضور آن در عرش بیان کند. 
این مقاله با توجه به پیشینة تحقیق1 در مورد آثار افلاطون و مولانا و نیز رساله‌الطیرها کوشیده است از دیدگاهی متفاوت و با رویکردی تطبیقی، وجوه مشترک روح و پرواز آن را در ضمن تمثیل اسب بالدار و طوطی جان مورد بررسی قرار دهد.

کلیدواژه‌ها [English]

  • افلاطون
  • مولانا
  • روح
  • اسب بالدار
  • مرغ جان
  • رساله‌الطیر