ایماژیسم در شعر احمدرضا احمدی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد دانشگاه پیام نوررشت

2 دانشیار دانشگاه گیلان

3 دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت ، دانشکده علوم انسانی گروه زبان و ادبیات فارسی

چکیده

ایماژیسم یا تصویرگرایی مدرن مجموعه‌ای از تصاویر با صورت‌های پررنگ ذهنی و ظاهراً بی‌ربط و منطق است که همانند مونتاژ‌های سینمایی کنار هم قرار می‌گیرند. شاعران ایماژیسم از نوعی شعر غنایی و کوتاه ژاپنی، هفده هجایی به نام «هایکو» تأثیر گرفته‌اند. زبان این شاعران به زبان گفتاری و روزمره بسیار نزدیک است. آنها معتقدند برای ارایۀ مقصود به جای بیان مستقیم باید از عنصر «خیال» بهره گرفت. ایماژیسم با صور خیال سنتی (تشبیه و استعاره) تفاوت‌های آشکاری دارد. تی. اس. الیوت از بنیان‌گذاران این مکتب ادبی است. در ایران برخی شاعران معاصر، متاثر از این مکتب بوده‌اند. در این نوشتار ضمن شرحی بر مکتب ادبی ایماژیسم و روش آن، نمونه‌ای از اشعار احمدرضا احمدی از مجموعۀ‌ «‌من فقط سپیدی اسب را گریستم» تحلیل و گره‌گشایی می‌شود. بررسی اشعار او نشان می‌دهد، تصاویر با گریز از معنا و محتوا، موجب پیدایش فرم در شعر او شده‌اند. اصالت تصویر، آزادی در انتخاب وزن و موضوع، به کارگیری زبان گفتاری و ابهام از ویژگی‌های ایماژیستی شعر احمدرضا احمدی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

imagism in Ahmadreza Ahmadi’s poetry

نویسندگان [English]

  • Zahra abdi goraby 1
  • Abbas khaefi 2
  • seyyed hassan seyyed torabi 3
1 M.A student of Payamnoor university of Rasht
2 Associate Professor at gilan University
3 Faculty Member of Islamic Azad University, Rasht Branch
چکیده [English]

Imagism or modern imagism is a set of images with vivid abstract and unrelated shapes which come together as cinematic editions. Imagist poets were effected by a kind of Japanese small and lyric poem and seventeen syllabic that named “Haiko” and the language of this poets is near to colloquial and routine language. They were belived that we should  use from”image” instead  of direct speech for object array. Imagism is different from traditional dreamy ways such as (simile and metaphor). T.S.Elliot is one of the founders of this literary school. Some of the contemporary poets have been affected of this school in Iran. In this article, besides describing imagism literary school and its method, one of Ahmadreza Ahmadi’s poems which h is chosen from “I just wept the whiteness of horse” will be analyzed. His works’ analyze shows that images make the form in his poems with evading the concept and meaning. Image originality, freedom in the choice of subject and rhythm, using the spoken language and ambiguity are some of the features of Ahmadreza Ahmadi’s poems

کلیدواژه‌ها [English]

  • Imagism
  • Eliot
  • Ahmadreza Ahmadi
  • Contemporary poetry
-       احمدی، احمدرضا، (1387)، همه شعرهای من، جلد اول و دوم، چاپ اول، تهران: نشرچشمه
-       ـــــــــــــــــ، (1389 الف)، دفتر‌های سالخوردگی (دفتر پنجم، در انتهای کوچه در باران شمع را روشن می‌کنیم : تنهایی، چاپ اول، تهران : نشر چشمه
-       ــــــــــــــــــ، (1389 ب)، دفتر‌های سالخوردگی (دفتر چهارم، به درخت انار رسیدم انارها شکسته بودند : عشق، چاپ اول، تهران : نشر چشمه
-       احمدی، بابک (1387)، از نشانه‌های تصویری تا متن، چاپ نهم، تهران :نشر مرکز
-       انوشه، حسن (1378)، فرهنگنامه‌ی ادبی فارسی، ج اوّل، تهران :سازمان چاپ و انتشارات
-       باقی نژاد، عباس (1390) تأملی در ادبیّات امروز، ج دوم، تهران : کتاب پارسه
-       بوردول، دیوید(1385)، روایت در فیلم داستانی، ترجمه‌ی علاءالدین طبا طبایی، تهران : بنیاد فارابی
-       تسلیمی، علی (1387)، گزاره‌هایی در ادبیات معاصر ایران (شعر )، چاپ دوم، تهران : نشر اختران
-       جورکش، شاپور (1390)، بوطیقای شعر نو (نگاهی دیگر به نظریه و شعر نیما یوشیج)، چاپ سوم، تهـران: نشر ققنوس
-       چدویک، چالرز(1357) سمبولیسم، ترجمه‌ی مهدی سحابی، ج اول، تهران : نشر مرکز
-       داد، سیما(1388)، فرهنگ اصطلاحات ادبی، چاپ دوم، تهران :نشر مروارید
-       رویایی، یدالله (2537)، هلاکت عقل به وقت اندیشیدن، چاپ اول، تهران :نشر مروارید
-       سید حسینی، رضا (1389)، مکتب‌های ادبی، جلد دوم، چاپ پانزدهم، تهران :نشر نگاه
-       سعید پور، سعید (1389) از شکسپبر تا الیوت، چاپ چهارم، تهران : نشر مرکز
-       شارف، استفان(1390)، عناصر سینما، ترجمه محمد شهبا و فریدون خامنه پور، چاپ پنجم، تهران: انتشارات هرمس
-       شوالیه، ژان و گربران، آلن (1388) فرهنگ نمادها، ج اول و سوم، چاپ دوم، تهران: نشر جیحون
-       فیلد، سید (1382)، راه گشای فیلم نامه نویسی، ترجمۀ‌جلیل شاهری لنگرودی، چاپ اول، تهران، نشر دستان
-       فرخزاد، فروغ (1377)، ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد، انتشارات به آفرین
-       لنگرودی، شمس (1370) تاریخ تحلیلی شعرنو (از نیما تا بعد ) جلد4/ چاپ اول، تهران : مرکز
-       ولک، رنه (1383)، تاریخ نقد جدید، ج5، ترجمه سعید ارباب شیرانی، تهران : نیلوفر
-       ‌هاشمی، محسن (1378)، از ذهنیت تا عینیّت در نیما، تهران: آهوان.
-       یوشیج، نیما (1390)، مجموعه‌ی کامل اشعار به اهتمام سیروس طاهباز، چاپ یازدهم، تهران: نشر نگاه.
-      Eliot, T. S ,(1964) The Use of Poetry and The Use of Criticism, London, faber and faber.